Szacunkowa produkcja ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r.

Gospodarka

Szacunkowa produkcja ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r.

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. przedstawiają się następująco: zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 27,9 mln t, tj. o około 11% więcej od zbiorów ubiegłorocznych; produkcję warzyw gruntowych ocenia się na niespełna 4,1 mln t, tj. o blisko 6% więcej od roku poprzedniego; przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą o ok. 5% wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 3,6 mln t; z kolei produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 0,5 mln t, tj. o blisko 10% więcej od zbiorów w 2019 r. – podaje GUS.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 0,2% i wynosi ponad 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 2,6 mln t, tj. o około 12% więcej od ubiegłorocznych.

Ocenia się, że w bieżącym roku powierzchnia uprawy ziemniaków będzie nieco wyższa od ubiegłorocznej i wyniesie ponad 0,3 mln ha. Uwzględniając dotychczasowy przebieg warunków meteorologicznych i czynników wpływających na możliwości plonotwórcze ziemniaków można wnioskować, że plony i zbiory ziemniaków w bieżącym roku będą wyższe od ubiegłorocznych, jednak ostatecznie zależeć one będą od dalszego przebiegu pogody.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na niespełna 4,1 mln t, tj. na poziomie o blisko 6% wyższym w porównaniu do roku ubiegłego, jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na ponad 0,9 mln t, a kalafiorów na nieco ponad 200 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie ok. 580 tys. t. Zbiory marchwi oceniono na ponad 700 tys. t, natomiast produkcja buraków została oszacowana na ponad 290 tys. ton. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości ok. 240 tys. t, a ogórków – ponad 220 tys. ton. Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na ok. 900 tys. ton.

W bieżącym sezonie przewiduje się wyższe plonowanie większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych. Tegoroczne zbiory owoców są obecnie oceniane na niespełna 4,2 mln ton, tj. o ok 6% więcej od produkcji roku poprzedniego.

Tegoroczną, łączną produkcję owoców z drzew szacuje się obecnie na ponad 3,6 mln t, jednak utrzymanie tej prognozy będzie zależało od dalszego przebiegu warunków atmosferycznych. Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,3 mln t (w porównaniu do produkcji roku poprzedniego jest to o ok. 6% więcej). Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na ok. 69 tys. t, tj. na poziomie o ok. 2% wyższym od ubiegłorocznego. Zbiory śliwek na obecnym etapie ocenia się na ponad 90 tys. t, tj. o ok. 5% mniej niż w poprzednim roku. Produkcja wiśni została wstępnie oszacowana na ponad 150 tys. t (tj. na poziomie nieco niższym aniżeli zbiory z roku poprzedniego), natomiast tegoroczne zbiory czereśni oceniono na ok. 42 tys. t (o ok. 5% mniej od produkcji ubiegłorocznej. Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą także niższe o ok. 4% od produkcji z roku 2019 i wyniosą ok. 16 tys. ton.

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na ponad 0,5 mln t, tj. o blisko 10% więcej niż w roku poprzednim. Obecna prognoza zbioru malin wynosi ok. 122 tys. t., tj. o ok. 60% więcej niż wyjątkowo niskie zbiory ubiegłoroczne, a przebieg dotychczasowej pogody wskazuję, że poziom zbiorów malin jesiennych będzie również dobry. Szacuję się, że powierzchnia uprawy malin w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o ok. 10%. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na nieco ponad 130 tys. t., tj. na poziomie o ok. 5% wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na ponad 93 tys. ton, (tj. o ok. 2% więcej niż w 2019 r.), natomiast zbiory porzeczek kolorowych szacuje się na ponad 39 tys. ton, tj. o ok. 15% więcej niż zbiory z 2019 r. Tegoroczną produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) oszacowano na ponad 160 tys. t., tj. o ok. 9% mniej niż zbiory ubiegłoroczne, przy czym zbiór owoców tego gatunku był skrócony ze względu na ciągłe opady deszczu oraz porażanie plantacji przez szarą pleśń. Plonowanie agrestu było na ogół dobre, a zbiory agrestu oceniono na ponad 10 tys. ton, tj. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 9%.

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na ok. 99 tys. t., tj. o ponad 12% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, (przede wszystkim z uwagi na znaczny wzrost areału uprawy borówki wysokiej).

Foto: Pixabay