Szykują się zmiany w niedzielnym handlu

Aktualności

Szykują się zmiany w niedzielnym handlu

We wtorek, 20 listopada wpłynął do sejmu projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. W projekcie tym uszczegółowiono zapisy dotyczące wyłączeń z niedzielnego handlu. Dotyczą m.in. funkcjonowania sklepów jako placówek pocztowych, sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz nieodpłatnej pracy członków rodziny.

Nowelizacja ma ograniczyć możliwość otwierania w niedziele niehandlowe sklepów, które mają zawartą umowę z pocztą oraz firmami kurierskimi. W uzasadnieniu projektu czytamy: „Proponowana zmiana art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy polega na przesądzeniu, iż z wyłączenia spod zakazu handlu mogą korzystać tylko takie placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, a nie – jak to wynika z obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe.”

Zmieniono także zapis dotyczący wyłączenia spod zakazu placówek, w których handluje się biletami komunikacji miejskiej, prasą i wyrobami tytoniowymi. „Propozycja zmiany brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy polega na pominięciu w nim „wyrobów tytoniowych”. Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z wyłączenia spod zakazu handlu na podstawie tego przepisu uzasadniając to tym, że jego przeważająca działalność polega na sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 42.2). Jak wynika z przeprowadzanych czynności kontrolnych przepis – w jego obecnym brzmieniu – jest nadużywany, bowiem jest wykorzystywany przez przedsiębiorców, którzy w praktyce handlują przede wszystkim innymi towarami, niż wyroby tytoniowe (papierosy sprzedają niejako „przy okazji”), i z tego powodu nie mogą skorzystać z innego wyłączenia spod zakazu handlu określonego w art. 6 ust. 1 ustawy” – czytamy w uzasadnieniu.

Uregulowano także dokładniej kwestię pracy członków rodziny. „Propozycja dodania w art. 6 ustawy nowego ust. 3 zmierza do określenia kręgu osób, z których nieodpłatnej pomocy mógłby korzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. (…) Proponuje się także, aby świadczenie takiej pomocy mogło mieć miejsce jedynie w tej placówce handlowej, w której przedsiębiorca będący osobą fizyczną osobiście wykonuje handel. Zapobiegłoby to ewentualnym praktykom polegającym na możliwości otwarcia jednocześnie kilku placówek handlowych należących do jednego przedsiębiorcy, które mogłyby być obsługiwane przez członków rodziny w sytuacji, gdy praktycznie tylko w jednej z nich przedsiębiorca może osobiście prowadzić handel.”

Foto: iStock