Status małego podatnika

Porady prawne

Status małego podatnika

02 grudnia 2021

Czy na potrzeby stosowania 9% stawki CIT należy brać pod uwagę przychody osiągnięte w roku podatkowym w kwocie netto, czy brutto? – takie pytanie redakcja  zadała Ministerstwu Finansów. Odpowiedź nie była jednoznaczna. O wyjaśnienie wątpliwości poprosiliśmy dr Artura Kłopotowskiego, doradcę podatkowego.

Od 1 stycznia 2019 r. wybrani podatnicy podatku CIT mają prawo do stosowania 9% stawki dla osiągniętych dochodów innych niż z zysków kapitałowych. Mówiąc wprost chodzi o dochody osiągnięte z podstawowej działalności gospodarczej, np. dla handlowca będą to dochody uzyskane z prowadzonej placówki handlowej, a dla producenta żywności dochody z ich sprzedaży.

Niestety wraz z wprowadzeniem powyższej możliwości pojawiły się wątpliwości i spory z organami podatkowymi w kwestii prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki. Stosowanie preferencyjnej stawki jest możliwe po spełnieniu kilku ściśle określonych warunków. Jednymi z nich są limity kwotowe.

Po pierwsze, należy posiadać status małego podatnika CIT. Oznacza to, że w poprzednim roku podatkowym przychody przedsiębiorcy ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (od 1 stycznia 2020 r. 2.000.000 euro). Status małego podatnika na 2022 r. zachowa podmiot, którego przychody za 2021 r. wraz z kwotą podatku VAT wyniosą maksymalnie 9.188.000 zł.

Po drugie, przychody osiągnięte w roku wyboru preferencyjnej stawki nie mogą przekroczyć 1.200.000 euro (od 1 stycznia 2021 r. 2.000.000 euro). W 2022 r. limit ten wyniesie 9.188.000 zł.

I to ten drugi warunek stał się zarzewiem sporów po wprowadzeniu 9% stawki. Pomimo, że Ustawa CIT wprost wskazuje, że do przychodów nie wlicza się kwoty podatku VAT wykazywanego na fakturach sprzedażowych, to organy podatkowe stały na stanowisku, że omawiany limit zawiera w sobie podatek VAT. Jest to tyle istotne, że podatnik po przekroczeniu ustalonej w danym roku kwoty przychodów o 1 zł traci prawo do stosowania preferencyjnej stawki od początku roku. Tym samym zobowiązany jest zapłacić podatek CIT w wysokości 19% od całego osiągniętego dochodu.

Interpretacje indywidualne wydawane w ostatnim okresie przez Krajową Informację Skarbową, jak i odpowiedź uzyskana przez Redakcję z Ministerstwa Finansów pokazuje zmianę stanowiska organów podatkowych w opisywanej sprawie. Poniżej przytaczamy jej najistotniejszy fragment: „Wskazać należy, że w podatkach dochodowych, przychodami są co do zasady kwoty netto, a więc bez podatku VAT… W związku z powyższym na potrzeby stosowania w danym roku podatkowym 9% stawki CIT należy brać pod uwagę przychody w kwocie netto, tj. bez podatku VAT.”

Przykład 1

Spółka 1 posiada status małego podatnika na 2022 r. – przychody z podatkiem VAT wyniosły w 2021 r. 8.731.128 zł. Limit został przeliczony po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2021 r. W 2022 r. przychód – bez VAT! osiągnie poziom 8.742.467 zł.

W takim przypadku Spółka 1 zachowa prawo do 9% stawki CIT.

Przykład 2

Spółka 2 posiada status małego podatnika na 2022 r. – przychody z podatkiem VAT wyniosły w 2021 r. 9.010.128 zł. W 2022 r. przychody – bez VAT! wyniosą 9.191.000 zł. Powyższe spowoduje utratę przez Spółkę 2 prawa do 9% stawki za 2022 r.

Mając na uwadze ciągłą zmianę stanowiska Ministerstwa Finansów w wielu zagadnieniach podatkowych, nie można wykluczyć w przyszłości powrotu do niekorzystnej dla przedsiębiorców interpretacji w analizowanej sprawie. W związku z tym moją rekomendacją jest uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez każdego zainteresowanego Czytelnika.

autor: dr Artur Kłopotowski

Przeczytaj także: Jak odwołać się od decyzji Urzędu Skarbowego?

 

Jeżeli masz pytanie/problem w kwestii podatkowej – wyślij pytanie na adres mailowy: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl