Mniej warzyw i zbóż, więcej owoców

Aktualności

Mniej warzyw i zbóż, więcej owoców

Szacuje się, że zbiory zbóż ogółem są o ok. 16% mniejsze od ubiegłorocznych i wynoszą ok. 26,8 mln ton – poinformował Główny Urząd Statystyczny, w wynikowym szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r.

Zbiór zbóż, przy sprzyjającej pogodzie, prowadzono w trzeciej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia. Opady deszczu, miejscami ulewne, występujące przed zbiorami miały niekorzystny wpływ na jakość ziarna. Na podstawie wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2018 r. w gospodarstwach rolnych, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2018 r. wyniosła około 7,8 mln ha. Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosły ok. 34,3 dt/ha, tj. o 7,7 dt/ha (o 18%) mniej w porównaniu do ubiegłorocznych.

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego o około 8% i wyniosła ponad 0,8 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na około 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od ubiegłorocznych.

Tegoroczne wysokie temperatury powietrza z bardzo wysokim deficytem opadów, a także nierównomiernym ich rozkładem, spowodowały ograniczenie możliwości plonotwórczych ziemniaków. Jakość bulw ziemniaka z tegorocznych zbiorów jest gorsza niż w roku ubiegłym. Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2018 r. była mniejsza od ubiegłorocznej o ok. 9% i wyniosła ok. 300 tys. ha. Plony ziemniaków w bieżącym roku oszacowano na 251 dt/ha, tj. o ok. 28 dt/ha mniej od ubiegłorocznych (o 10%). Zbiory ziemniaków zostały oszacowane na ok. 7,5 mln t tj. o 18% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.

Wysokie temperatury powietrza z niedoborem opadów deszczu w okresie od wiosny do jesieni spowodowały powolny wzrost korzeni buraków cukrowych. Późniejsza poprawa pogody korzystnie wpłynęła na stan plantacji. Długa i ciepła jesień sprzyjała zarówno dorastaniu korzeni buraka, jak i gromadzeniu w nich cukru (wysoka polaryzacja). Powierzchnia uprawy buraków cukrowych była większa od ubiegłorocznej o ok. 2% i wyniosła ponad 235 tys. ha. Zbiory buraków cukrowych szacuje się na ok. 14,6 mln t, tj. o 7% mniej od uzyskanych w 2017 r.

Warunki tegorocznej wegetacji warzyw gruntowych były wyjątkowo trudne, przede wszystkim z uwagi na długotrwałą suszę. Od połowy września wystąpiły opady deszczu, które pozwoliły na poprawę uwilgotnienia gleby. Warunki końcowej wegetacji dla odmian późniejszych były nieco lepsze, lecz nie wpłynęło to w istotny sposób na wzrost plonowania. Długotrwała susza, jaka wystąpiła w sezonie 2018, spowodowała przede wszystkim obniżenie plonów warzyw cebulowych oraz korzeniowych, a w nieco mniejszym stopniu kapustnych. Łączną produkcję warzyw gruntowych oszacowano w 2018 r. na ponad 4,1 mln t, tj. o ponad 10% niższym od produkcji roku ubiegłego. W porównaniu do sezonu 2017 zanotowano zmniejszenie się produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, przy czym największy spadek odnotowano dla cebuli (o ponad 15%), najmniejszy zaś dla pomidorów (o niespełna 1%) i ogórków (o niespełna 2%). Odnotowano znaczne ograniczenie zbiorów marchwi (o ok. 12%), buraków ćwikłowych (o ok. 11%) oraz kapusty (o ok. 10%).

Ostatni sezon wegetacji drzew owocowych charakteryzował się na ogół sprzyjającymi warunkami (brak strat zimowych, obfite kwitnienie, niewystąpienie wiosennych przymrozków). Jedynym czynnikiem ograniczającym plonowanie biologiczne były niedobory wilgoci w glebie, lecz nie spowodowały one znaczących strat w owocowaniu drzew. Produkcję owoców z drzew w bieżącym roku ocenia się na ok. 4,5 mln t, (o blisko 70% więcej od zbiorów uzyskanych w poprzednim sezonie). Zbiory z sadów jabłoniowych zostały ocenione na ok. 4 mln t (tj. o ok. 64% więcej od bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego), natomiast z sadów gruszowych na ok. 90 tys. t (o ok. 65 % więcej). Tegoroczną produkcję śliwek w sadach oszacowano na ok. 121 tys. t (tj. ponad dwa razy więcej niż w bardzo słabym sezonie roku ubiegłego). Zbiory wiśni zostały ocenione na poziomie blisko trzykrotnie wyższym niż w 2017 r., tj. na ponad 200 tys. t.

Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 17% więcej od słabych zbiorów roku poprzedniego. Zbiory malin ostatecznie zostały oszacowane na niespełna 116 tys. t. W sumie produkcję truskawek oceniono na blisko 196 tys. t, tj. o około 10% więcej od niewysokich zbiorów 2017 r. Produkcja porzeczek ogółem wyniosła ok. 165 tys. t i wzrosła o prawie 30%. Produkcję agrestu w 2018 r. oszacowano na niespełna 12 tys. t (o ok. 20% wyżej w porównaniu do roku poprzedniego).

Foto: Pixabay