SGH

Z badania IRG SGH wynika, że w ostatnim kwartale 2019 r. nastroje konsumentów obniżyły się. Aktualna wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych IRG SGH wynosi -6,5 pkt, co oznacza spadek o 0,4 pkt.

Wartość barometru IRG SGH w IV kwartale 2019 r. wyniosła -9,3 pkt. Dodatnią wartość przyjął tylko wskaźnik koniunktury w sektorze bankowym. W przemyśle, budownictwie, handlu, rolnictwie, gospodarstwach domowych i transporcie samochodowym  wskaźniki koniunktury przyjął wartości ujemne.

W IV kwartale 2019 r. koniunktura w handlu uległa dalszemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się o 6,5 punktu i obecnie wynosi -8 pkt. Jest również niższa od średniej dla IV kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -5,6 pkt) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (3,1 pkt w IV kwartale 2018 r.). W ciągu kwartału spadły wartości sald odpowiedzi na pytania o: ogólną i finansową sytuację przedsiębiorstw handlowych, wielkość zapasów, wielkość zakupów produktów  krajowych i zagranicznych, wielkość zatrudnienia, ilość sprzedawanych towarów oraz wielkość powierzchni magazynowych.

W III kwartale 2019 r. koniunktura w handlu uległa dalszemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się o 2,8 punktu i obecnie wynosi -1,5 pkt. Jest również niższa od średniej dla III kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,1 pkt) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (3,2 pkt w III kwartale 2018 r.). 

Pogorszenie koniunktury w handlu. Ogólny wskaźnik koniunktury jest niższy  niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, lecz wyższy od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat koniunktury w handlu – wynika z danych zebranych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Koniunktura w handlu w III kwartale 2018 r. uległa poprawie. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zwiększyła się o 3,3 punktu i obecnie wynosi 3,2 punktu. Jest wyższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (-3 punkty w III kwartale 2017 r.) oraz od średniej dla III kwartału z ostatnich 10 lat (-0,4 punktu) – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.

W III kwartale 2018 r. koniunktura w handlu uległa poprawie. Ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość dodatnią, 3,2 punktu, wyższą od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem (o 6,2 pkt) oraz od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat (-0,4 pkt) – podaje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Badania koniunktury gospodarczej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SG H są prowadzone w celu uzyskania informacji o stanie gospodarki. Do głównych zalet tych badań należą szybkość pozyskiwania informacji oraz ich aktualność. Przedstawiono wyniki kolejnej, już 98. edycji badania koniunktury w polskim handlu wewnętrznym, dotyczące II kwartału 2018 r.

Od października 2017 roku Szkoła Główna Handlowa uruchomi pierwszą edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem w handlu detalicznym” dla klientów Grupy Eurocash. Wezmą w nich udział przedstawiciele sieci franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash oraz ich pracownicy –  łącznie 45 osób.  

Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Barometr Instytutu wskazuje, że jego wartość za pierwszy kwartał wyniosła 7,8 pkt. Wynik ten jest wyższy od ostatnio zanotowanego o 1 pkt. Na wzrost wartości wpłynęła koniunktura w handlu i sektorze bankowym.

X