Zmiany dla producentów ziemniaków

Aktualności

Zmiany dla producentów ziemniaków

Od jesieni 2015 r. MRiRW negocjowało z KE oraz państwami członkowskimi zmiany w systemie nadzoru nad wysyłką ziemniaków. Efektem tych negocjacji było wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z kwietnia 2017 r. W odpowiedzi na postulaty rolników resort rozpoczął prace legislacyjne w zakresie oznaczenia kraju pochodzenia ziemniaków.

Prowadzone są kontrole sprowadzanych do Polski ziemniaków i innych warzyw. W związku z sygnałami o możliwości występowania nieprawidłowościach w imporcie tych produktów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu ochrony naszego rynku, zwrócił się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izb Skarbowych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Inspekcja Handlowa) o zintensyfikowanie i wzmocnienie dotychczasowych działań kontrolnych.

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez producentów ziemniaków i innych warzyw w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne nad zmianą przepisów w zakresie: oznaczenia kraju pochodzenia ziemniaków na wszystkich etapach handlu, podwyższenia i ujednolicenia kar za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw w szczególności dot. znakowania państwa pochodzenia, wprowadzenia definicji „młodych ziemniaków”, ponieważ obecnie przywożone z zagranicy ziemniaki dojrzałe są opisane w punktach sprzedaży jako ziemniaki młode. Używanie takiej nazwy wprowadza w błąd konsumenta.

W ramach priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 powstał „Program wsparcia hodowli roślin w Polsce”. Koordynatorem realizacji Programu jest MRiRW. Celem głównym programu będzie utrzymanie znaczenia na krajowym rynku nasiennym odmian hodowanych w Polsce.

Od 2016 r. w zakresie dopłat do powierzchni obsianej lub obsadzonej obowiązuje rozwiązanie polegające na corocznym określaniu stawek dopłat na podstawie wnioskowanej powierzchni i wielkości środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten cel. W 2017 r., w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej na realizacje tego mechanizmu, nastąpił wzrost stawek w stosunku do dwóch lat poprzednich i stawka dla sadzeniaków wyniosła 462,25 zł/ha (w 2016 r. – 347,00 zł/ha.).

Foto: Pixabay