Sejm uchwalił ustawę dotyczącą kredytów kupieckich

Aktualności

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą kredytów kupieckich

Zabezpieczenie – w dobie pandemii COVID-19 – kredytów kupieckich dla przedsiębiorców – taki będzie efekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie, którą uchwalił Sejm. Ustawa daje rządowi możliwość podjęcia uchwały dot. programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

Przygotowaną w Ministerstwie Rozwoju ustawą o zasadach udzielania wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych, w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, teraz zajmie się Senat.

Zawarte w projekcie rozwiązania:

– Nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa – reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki – w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej;

– W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej;

– Reasekuracja ubezpieczeń należności handlowych będzie uzależniona od utrzymania przyznawanych przedsiębiorcom limitów kredytowych na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19;

– Zgodnie z zapisami ustawy, reasekuracja dotyczyć będzie krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2020 r.;

– Skarb Państwa pokryje 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. ww. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto. Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań;

– Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

Zmiany legislacyjne mają na celu umożliwienie rządowi uchwalenia programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

Można wyróżnić cztery rodzaje podmiotów, do których adresowane są instrumenty wsparcia zawarte w projekcie ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Wśród nich wymienić należy:

  1. Przedsiębiorców, w tym osoby wykonujące działalność zawodową, prowadzący w Polsce sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności (ok. 8 tys. firm)
  2. Polskich i zagranicznych kontrahentów dokonujących zakupu towarów i usług z odroczonym terminem płatności od przedsiębiorców z grupy pierwszej (ok. 200 tys. firm).
  3. Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności.
  4. Firmy faktoringowe/banki oferujące faktoring pełny.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Foto: Pixabay