Rewolucja w Kodeksie spółek handlowych

Prawo

Rewolucja w Kodeksie spółek handlowych

11 października 2022

Specjalnie dla “Poradnika Handlowca” Kancelaria prawna T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski: W dniu 13.10.2022 roku wchodzi w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja zasadniczo dotyczy dwóch obszarów: wprowadzenia prawa holdingowego oraz zmian w funkcjonowaniu rad nadzorczych.

Prawo holdingowe posługuje się pojęciem „grupy spółek”, co oznacza kierujące się wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu spółki kapitałowe, z których jedna jest spółką dominującą. Uczestnictwo w grupie spółek wiąże się z licznymi prawami i obowiązkami jej członków, a najdalej idącym jest możliwość wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym przez spółkę dominującą. Jednocześnie spółka dominująca ponosi odpowiedzialność wobec wspólników i wierzycieli spółki zależnej za szkody, wynikające z wykonania wiążących poleceń. Prawo grup spółek będzie miało zastosowanie wyłącznie do spółek kapitałowych – Sp. z o.o., S.A. i prostych spółek akcyjnych. Utworzenie grupy spółek wymaga podjęcia odpowiednich uchwał przez każdą z nich, a więc samo istnienie powiązań nie jest wystarczające, a utworzenie grupy spółek nie jest obowiązkowe – powinna to być świadoma decyzja wspólników, poprzedzona szczegółową analizą konsekwencji wprowadzenia takiego rozwiązania.

Nowelizacja wzmacnia pozycję rad nadzorczych, m.in. w zakresie dostępu do dokumentacji spółki. Rady nadzorcze będą mogły żądać przekazania informacji zarówno od członków zarządu, jak i bezpośrednio od pracowników spółki. Nieprzekazanie radzie żądanych informacji wiąże się z ryzykiem nałożenia grzywny do 50.000 zł lub kary ograniczenia wolności. Dodatkowo, rada będzie uprawniona do powołania doradcy (prawnego czy finansowego) w celu zbadania określonej sprawy, dotyczącej działalności spółki lub jej majątku. Istotne jest przy tym, że umowę z doradcą będzie mogła podpisać rada nadzorcza (bez udziału zarządu), a koszt powołania tego doradcy poniesie spółka