Organizacje handlowe wobec zmian w niedzielnym handlu

Aktualności

Organizacje handlowe wobec zmian w niedzielnym handlu

Branża handlowa, reprezentowana przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Radę Centrów Handlowych, Krajową Radę Gastronomii i Cateringu oraz Konfederację Lewiatan, przedłożyła Minister Elżbiecie Rafalskiej wspólne stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność”.

Organizacje branżowe podtrzymują stanowisko, iż ustawa ma negatywny wpływ na przedsiębiorstwa handlu i usług oraz jest niekorzystna dla konsumentów.

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan podnoszą, że prawa pracownicze w handlu najlepiej będą chronione poprzez szczególną regulację ustawową, gwarantującą, zarówno pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne, przynajmniej dwie wolne niedziele w miesiącu przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niedziel handlowych.

Ponadto organizacje te są przeciwne postulatowi „Solidarności” dot. wydłużenia zakazu pracy z 24 do 31 godzin, gdyż – jak argumentują – skutkiem wprowadzenia takich regulacji byłoby utrudnienie zaopatrzenia ludności w żywność i dostęp do świeżych produktów w poniedziałek po otwarciu sklepu. Ponadto organizacje branżowe zwracają uwagę, że pracownicy, którzy pracują w sobotę w późnych godzinach wieczornych lub we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek, mają w wielu sieciach zapewniony transport na koszt firmy lub dodatkowe wsparcie finansowe na dojazd oraz dodatek nocny.

POHiD, PRCH, KRGiC oraz Konfederacja Lewiatan nie zgadzają się z argumentacją „Solidarności” dot. placówek handlowych realizujących czynności pocztowe, bowiem na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw do uznania, że takie działanie placówek handlowych narusza określony w ustawie katalog wyłączeń (co potwierdzone zostało kilkukrotnie przez sądy zajmujące się egzekwowaniem przepisów ustawy).

Organizacje apelują o niewprowadzanie zmian postulowanych przez NSZZ „Solidarność”, a wszelkie próby wprowadzenia zmian prawnych, powinny być – ich zdaniem – poprzedzone szeregiem rzetelnych badań i analiz, wskazujących na konsekwencje wdrożenia.

Foto: Pixabay