Migracje zarobkowe Polaków

Aktualności

Migracje zarobkowe Polaków

Jak informuje w swoim raporcie GUS, za granicami kraju czasowo przebywało w końcu 2016 r. ponad 2,5 mln osób. Jest to wzrost w stosunku rocznym o 4,7 proc. O przyczynach migracji, głównych jej kierunkach oraz obawach z nimi związanych można dowiedzieć się z raportu Work Service. Wzrost emigracji jest niebezpieczny dla gospodarki, o czym informował już „Poradnik Handlowca”.

W raporcie opublikowanym przez GUS w 2016 r. z Polski wyjechało o 118 tys. więcej osób niż rok wcześniej. W Europie przebywało ok. 2,214 mln osób, przy czym około 2,096 mln w krajach członkowskich UE. Spośród krajów wspólnotowych, najwięcej polskich emigrantów było w Wielkiej Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).

Z kolei z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” opracowanego przez Work Service można dowiedzieć się, że migrację zarobkową rozważa 13,8 proc. aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy w Polsce. Jest to wzrost w stosunku rocznym o 2 punkty proc. Może więc dziwić, że na przestrzeni 3 ostatnich lat poziom deklarujących wyjazd z kraju zmniejszył się, a wzrósł odsetek osób (z 49,9 proc. do 68,4 proc.), które są temu zdecydowanie przeciwne.

Emigrację zarobkową najczęściej rozważają najmłodsze grupy badanych, pomiędzy 18 a 24 oraz 25 i 34 rokiem życia (po 29 proc.), są to ludzie najczęściej z wykształceniem średnim (44 proc.).

Najczęściej o wyjeździe myślą osoby, które osiągają dochody poniżej 2000 zł. Interesujące jest to, że pod względem formy zatrudnienia wciąż najchętniej opuścić kraj chcą pracownicy posiadający etat. Na drugim miejscu są dopiero osoby bezrobotne i mające umowy cywilno-prawne albo niepełny etat.

Najmniej skłonni do emigracji są mieszkańcy zachodniej części kraju, gdzie o wyjeździe myśli tylko 8-9 proc. badanych. Najwięcej rozważających emigrację jest na południu – 27proc. badanych.

Przeważają wśród nich Polacy żyjący na wsi oraz w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Razem stanowią oni 72 proc. osób planujących emigrację.

1 na 4 Polaków zdecydowanych na wyjazd z kraju chciałoby żeby trwało to około 3 miesiące. Taki wynik pokazuje, że Polacy coraz chętniej wybierają wyjazd na kilka miesięcy w celu szybkiego zarobienia pieniędzy. W badaniu widać też, że co piąta osoba chce opuścić kraj na stałe.

Głównym i niezmiennym powodem, który skłania do emigracji są wyższe niż w naszym kraju zarobki. Drugim z nich jest wyższy standard życia (40 proc.). Trzecim natomiast możliwość podróżowania i zwiedzania świata (37 proc.). W hierarchii czynników skłaniających do wyjazdu zyskują lepsze perspektywy rozwoju zawodowego, traci natomiast na znaczeniu czynnik związany z brakiem odpowiedniej pracy w kraju.

Z kolei najważniejszym powodem, dla 75 proc. badanych, który decyduje o pozostaniu w kraju jest przywiązanie do rodziny i przyjaciół. Co istotne 40 proc. Polaków nie chce emigrować z powodu atrakcyjnej pracy w kraju, co jest wyższym wskazaniem o 5 proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania z maja 2017. To pokazuje, że sytuacja wielu pracowników się poprawia.

Ponad 47 proc. badanych twierdzi, że zagrożenie zamachami w Europie negatywnie wpływają na ich decyzję o wyjeździe.

Odpływ pracowników z kraju powoduje daleko idące konsekwencje gospodarcze. „Poradnik Handlowca” informował o nich w specjalnym raporcie dołączanym kilka lat temu do numerów. Głównymi przejawami gospodarczymi, związanymi z opuszczaniem przez Polaków kraju są: spadek długookresowego tempa wzrostu PKB, drenaż umiejętności młodzieży i redukcji kapitału, pogorszenie struktury demograficznej społeczeństwa, wzrost presji inflacyjnej, spadek rentowności eksportu, spadek, w dłuższym horyzoncie, atrakcyjności kraju jako miejsca inwestycji zagranicznych.

Foto: pixabay