Lidl Polska przystąpił do inicjatywy wspierania pozycji kobiet

Aktualności

Lidl Polska przystąpił do inicjatywy wspierania pozycji kobiet

W 2020 r. sieć Lidl Polska podpisała „Zasady Wspierania Pozycji Kobiet”, ang. ‘Women’s Empowerment Principles’ (WEPs). WEPs to wspólna inicjatywa United Nations Women i United Nations Global Compact. Jest to pierwsza globalna inicjatywa, która koncentruje się w szczególności na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet w łańcuchach dostaw oraz w przedsiębiorstwach.

Podpisanie „Zasad Wspierania Pozycji Kobiet” (Women’s Empowerment Principles) to kolejny etap promowania równości przez Lidl Polska, zarówno w obrębie firmy, jak i w całym łańcuchu dostaw. Sieć jest przekonana, że równość szans i różnorodność mają zasadniczy wpływ na długofalowy sukces firmy.

Zgodnie z przyjętą polityką personalną Lidl Polska, wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach mają jednakowe warunki zatrudnienia oraz takie same szanse rozwoju, niezależnie od płci, czy wieku. O objęciu kolejnych stanowisk i awansach decydują wyłącznie kompetencje. Sieć nie uznaje odstępstw od równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Firma ustanowiła także nagrodę „Lidl Fair Pay”, która wyróżnia przedsiębiorstawa prezentujące wysokie standardy w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn.

„Zasady Wspierania Pozycji Kobiet” (Women’s Empowerment Principles) ustanowione zostały w 2015 r. przez jednostkę ONZ o nazwie United Nations Women oraz United Nations Global Compact. Stanowią one pierwszą ogólnoświatową inicjatywę w dziedzinie promowania i wzmacniania roli kobiet w przedsiębiorstwach.

Siedem poniższych zasad ma stanowić wytyczne dla firm z zakresu promowania równości płci:

  1. Stworzenie kultury zarządzania stawiającej na równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
  2. Sprawiedliwe traktowanie wszystkich mężczyzn i kobiet w życiu zawodowym.
  3. Respektowanie i propagowanie praw człowieka oraz walki z dyskryminacją.
  4. Zagwarantowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich pracowników obu płci.
  5. Propagowanie edukacji, wykształcenia i rozwoju zawodowego kobiet.
  6. Propagowanie przedsiębiorczości kobiet, wzmocnienia ich roli na rynku zaopatrzeniowym, respektowanie ich godności we wszystkich działaniach marketingowych.
  7. Propagowanie równouprawnienia poprzez inicjatywy wspólnotowe i lobbing. Monitorowanie i publikacja postępów w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Zasady te wynikają z praktyki biznesowej, a ich celem jest pomoc firmom w dostosowywaniu istniejących regulacji i programów na rzecz promowania kobiet oraz we wprowadzaniu nowych, niezbędnych regulacji i programów w tym zakresie.