Konfederacja Lewiatan na temat tarczy antykryzysowej

Aktualności

Konfederacja Lewiatan na temat tarczy antykryzysowej

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan przekazali posłom swoje kluczowe postulaty odnośnie tzw. tarczy antykryzysowej.

  1. Zwolnienie wszystkich firm ze składek na ubezpieczenie społeczne od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne należy zwolnić nie tylko mikro firmy zatrudniające do 9 pracowników, ale wszystkich przedsiębiorców, pracodawców w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc powinna być skierowana do wszystkich sektorów gospodarki, w tym dużych przedsiębiorców, o ile firma odnotowała 25% spadek obrotu w stosunku do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca 2019 r.

  1. Umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dopłat do wynagrodzeń

Trzeba natychmiast umożliwić wszystkim firmom do tego zmuszonym, wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz zagwarantowanie dopłat do wynagrodzeń do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Powinno się to odbyć w trybie nadzwyczajnym i bez zbędnej biurokracji, najlepiej w formie oświadczenia.

  1. Możliwość otrzymywania zwrotów podatku VAT w najkrótszym możliwym terminie

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość otrzymywania zwrotów VAT w najkrótszym możliwym terminie, tak aby zatrzymane kwoty podatku nie pogłębiały problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw i brakiem dostępu do finansowania działalności. Zasadne jest, aby w terminie trwania stanu epidemicznego, albo epidemii, ale także w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dokonywany był w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

  1. Zwolnienie środków z konta VAT

Uwzględniając kryzysową sytuację związaną z epidemią COVID-19 i ryzykiem wystąpienia głębokiego spowolnienia gospodarczego, bądź recesji, należy podjąć środki mające na celu maksymalne wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców. Uwzględniając, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma istotny niekorzystny wpływ na płynność finansową firm, proponuje się skrócić do 3 dni termin, w którym naczelnik urzędu skarbowego zwalnia środki zgromadzone na koncie VAT. Celem zmiany jest możliwie szybkie uwolnienie środków zgromadzonych na kontach VAT i wsparcie tym samym płynności finansowej przedsiębiorców.

  1. Czasowe zwolnienie z wpłat na PPK

Firma zatrudniająca i uczestnik PPK w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. nie powinni finansować wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej.