BCC: Aktualizacja definicji MŚP koniecznością

Aktualności

BCC: Aktualizacja definicji MŚP koniecznością

Komisja Europejska zakończyła konsultacje w sprawie definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Business Centre Club, we współpracy z Crido oraz w oparciu o konsultacje z przedsiębiorcami, przygotował kompleksową opinię nt. wad obecnie obowiązującej definicji oraz szereg propozycji jak tę definicję zaktualizować, aby odzwierciedlała współczesne realia ekonomiczne i obecny potencjał przedsiębiorstw.

Celem zmiany definicji ma być wyeliminowanie sytuacji, w której polski przedsiębiorca średniej skali, najczęściej przez to, że zatrudnia wielu pracowników, przekracza wartości graniczne definicji MŚP, przez co jest on traktowany na równi z multinarodowymi korporacjami.

Business Centre Club, we współpracy z Crido zaproponowały Komisji Europejskiej następujące zmiany w kształcie definicji:

1. Uproszczenie definicji poprzez redukcję liczby wskaźników.

Funkcjonujące obecnie trzy wskaźniki (liczba zatrudnionych, suma bilansowa, obroty) powinny zostać zredukowanie do dwóch – wartość sumy bilansowej i wartość przychodów, które lepiej oddawałyby realną siłę danego przedsiębiorstwa na europejskim rynku.

Istotny jest problem realnej siły przedsiębiorstw, które już po przekroczeniu 250 zatrudnionych osób są traktowane na równi z międzynarodowymi korporacjami, zatrudniającymi tysiące pracowników. Różnica pomiędzy firmą mikro, a małą jest ledwie dostrzegalna, natomiast różnica pomiędzy firmą dużą, zatrudniającą 251 osób i mającą obroty istotnie poniżej progów typowych dla dużych firm, a firmą dużą, zatrudniającą przykładowo 10 000 pracowników i mającą obroty wielokrotnie przewyższające wartość graniczną, jest ogromna.

2. Uaktualnienie wartości progów definiujących poszczególne wielkości podmiotów.

Zaproponowano Komisji Europejskiej dwojakie podejście do tematu. Uaktualnienie wartości parametrów można bowiem przeprowadzić przyjmując, jako wstępne założenie, dwie alternatywne tezy:

a. proporcja przedsiębiorstw MŚP do dużych firm powinna być stała w czasie (wzorcowa),

b. wartości parametrów są stałe w czasie (ewentualnie indeksowane) i nie zależą od proporcji MŚP i dużych firm.

3. Doprecyzowanie kwestii powiązań kapitałowych i osobowych oraz ich wpływu na wielkość podmiotu.

W ostatniej części wskazano, iż sposób w jaki opisuje się w definicji MŚP związki i relacje pomiędzy podmiotami, skomplikowanie tych relacji, wyjątki od nich oraz strefy dużej uznaniowości interpretacyjnej, powodują, że wielokrotnie spotykano się z sytuacją, w której przedsiębiorca, w najlepszej wierze, określał swój status, starając się m.in. właściwie zinterpretować kwestię relacji z innymi przedsiębiorstwami, natomiast urzędy i inne instytucje, do których ów podmiot np. złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zinterpretowały jego relacje z innymi podmiotami zgoła odmiennie.

Foto: Pixabay