Sejm przyjął tarczę antykryzysową

Aktualności

Sejm przyjął tarczę antykryzysową

30 marca 2020

  • #tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa została uchwalona przez Sejm i trafiła do Senatu, którego członkowie mogą teraz nanieść do niej własne poprawki. Jakie zagadnienia ostatecznie znalazły się w ustawie? Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, jeśli zostałaby ona uchwalona w obecnym kształcie?

Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują udzielenia wsparcia finansowego, w tym także bezzwrotnego, firmom na czas kryzysu epidemicznego, aby utrzymać ich płynność.
Wśród najważniejszych przepisów ustawy dotyczących właśnie przedsiębiorców i pracowników znalazły się:

– Zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące dla właścicieli mikrofirm (zatrudniających do 9 osób) założonych przed 1 lutego 2020 r. oraz osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.

– Wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie ok. 2 tys. zł. dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.; w przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. Wyniesie ono 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł i będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane.

– Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego „przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu”, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

– nie mniej niż o 15% – liczony jako „stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19”;
– lub nie mniej niż o 25% – obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Inne z zawartych w ustawie przepisów dotyczą m.in.:

­– ochrony konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
– czasowego zniesienia opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
– umożliwienia odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
– korzystniejszych zasada rozliczania straty;
– umożliwienia sklepom objętym zakazem handlu w niedziele przyjmowania, wyładowywania oraz wykładania na półki towaru w ten dzień;
– obniżenia o 90% czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
– przedłużenia bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
– gwarancji de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego;
– dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek.

Dodatkowo, przepisy przewidują odroczenie niektórych obowiązków:

przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.);
– przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
– przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
– przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
– zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
– przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na dzień1 stycznia 2021 r.;
– odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.