Zebranie Przedstawicieli SM Mlekpol

Producenci

Zebranie Przedstawicieli SM Mlekpol

28 czerwca 2024

W czwartek 27 czerwca 2024 r. w Grajewie odbyło się coroczne zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Uczestniczyło w nim 48 delegatów, reprezentujących blisko 8 tysięcy członków Spółdzielni. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2023 i określono kierunki rozwoju w bieżącym roku.

– Ubiegły rok był rokiem skomplikowanym i musieliśmy zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, ale pomimo wszystkich przeciwności, rozwój jest niezaprzeczalny, o czym świadczą uzyskane przez Spółdzielnię wyniki. Osiągnęliśmy to dzięki determinacji i pracowitości jej członków oraz harmonijnej i owocnej współpracy z Zarządem – podkreślał Jan Zawadzki, Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Mlekpol.

Rok 2023 przyniósł Mlekpolowi kluczowe zmiany – w styczniu, po ponad 40 latach, nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa – miejsce Edmunda Borawskiego zajął Tadeusz Mroczkowski, a Zarząd ukonstytuował się w czteroosobowym składzie z trojgiem Wiceprezesów: Małgorzatą Cebelińską, Zbigniewem Groszykiem oraz Pawłem Pasternakiem.

Pomimo niełatwej sytuacji w branży mleczarskiej firma zrealizowała szereg projektów na kwotę blisko 200 mln zł. Jednym z ważniejszych była budowa biogazowni przy zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie. W macierzystym zakładzie w Grajewie przeprowadzono także kluczowe inwestycje, znacznie podnosząc efektywność produkcji w dziale UHT i na masłowni.

Do struktur Mlekpolu weszła też Łódzka Spółdzielnia Mleczarska JOGO, funkcjonująca obecnie jako O/ZPM Łódź. Tym samym oferta firmy powiększyła się m.in. o kultowe lody Bambino, a Spółdzielnia uzyskała możliwość łatwiejszego dotarcia do rynków zbytu na terenie całej Polski.

W 2023 roku dostawcy sprzedali do Spółdzielni ponad 2 miliardy litrów mleka, co stanowi 16% skupu krajowego.

– Nasi producenci otrzymali w roku ubiegłym średnioroczną cenę za sprzedane mleko na poziomie 2,23 zł/litr. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania producentów w tym względzie są zawsze większe, ale władze Spółdzielni muszą postępować odpowiedzialnie, by płynność finansowa została zachowana – komentował Jan Zawadzki.

Podczas Zebrania Przedstawicieli jednogłośnie przyjęto wnioski o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

źródło: SM Mlekpol
oprac.: red.