W pierwszym kwartale 2023 r. Henkel raportuje znaczący wzrost wartości sprzedaży

Producenci

W pierwszym kwartale 2023 r. Henkel raportuje znaczący wzrost wartości sprzedaży

10 maja 2023

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa Henkel odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu około 5,6 mld euro. Wartość sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyła się aż o 6,6%, co należy przypisać dwucyfrowemu wzrostowi cen, przy wielkości sprzedaży na poziomie niższym niż w roku ubiegłym. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 6,4%.

– Rozpoczęliśmy rok świetnymi wynikami, pomimo utrzymujących się trudnych warunków otoczenia rynkowego. Bardzo duży wzrost sprzedaży w obydwu sektorach biznesowych potwierdza atrakcyjność naszego portfela marek i innowacyjnych technologii. W pierwszym kwartale kontynuowaliśmy działania mające na celu dostosowanie poziomu naszych cen tak, aby rekompensować obserwowane wzrosty cen surowców i logistyki – powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel. – Dziś potwierdziliśmy prognozę wyników na rok 2023. Istotne zwiększenie sprzedaży w ujęciu organicznym w pierwszym kwartale sprawia, że patrzymy z optymizmem na bieżący rok obrotowy.

Bardzo silny organiczny wzrost sprzedaży odnotowany w pierwszym kwartale przez sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) był pochodną wyników osiągniętych w poszczególnych gałęziach sektora. Sprzedaż nowego sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie) również znacząco wzrosła w ujęciu organicznym, do czego także przyczyniły się wszystkie obszary działalności sektora.

Przychody ze sprzedaży w podziale na sektory biznesowe
    Przychody ze sprzedaży        
(mld EUR)   I kw. 2022 r.   I kw. 2023 r.   +/-   W ujęciu organicznym
Grupa Henkel   5,271   5,609   6,4%   6,6%
Adhesive Technologies   2,631   2,791   6,1%   6,8%
Consumer Brands1   2,584   2,772   7,3%   7,0%
 
Dane za poprzedni rok podano według wartości pro forma, na podstawie zagregowanych wyników sektorów biznesowych Beauty Care (kosmetyki) oraz Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości).

– Prowadziliśmy również z sukcesem działania na rzecz realizacji strategicznych priorytetów. Między innymi kontynuujemy integrację naszego portfolio w sektorze Consumer Brands (marki konsumenckie), dostosowujemy struktury organizacyjne w sektorze Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) do naszej bazy klientów oraz wdrażamy kolejne innowacje w obu sektorach – wyjaśnił Carsten Knobel.

W ramach strategii alokacji kapitału w 2022 r. Henkel po raz pierwszy przeprowadził program skupu akcji własnych, który został pomyślnie zakończony w pierwszym kwartale 2023 r. Do końca marca spółka odkupiła akcje o łącznej wartości około 1 mld euro.

W dniu 20 kwietnia 2023 r. Henkel ogłosił podpisanie umowy w sprawie sprzedaży swoich operacji w Rosji na rzecz konsorcjum lokalnych inwestorów finansowych. Decyzję o wycofaniu się z rosyjskiego rynku w związku z atakiem Rosji na Ukrainę podano do wiadomości publicznej w ubiegłym roku. Transakcja została już zrealizowana. Cena sprzedaży wyniosła 54 mld rubli (około 600 mln euro).

Wyniki sprzedaży Grupy

Wartość sprzedaży Grupypierwszym kwartale 2023 r. wzrosła nominalnie o 6,4%, z poziomu 5,271 mld euro w pierwszym kwartale 2022 r. do 5,609 mld euro. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć/zbycia aktywów) przychody ze sprzedaży były wyższe o 6,6%. Za tak znaczącą poprawę przychodów ze sprzedaży Grupy odpowiada głównie wzrost cen. Transakcje przejęć i zbycia aktywów obniżyły wynik sprzedaży o 1,1%, natomiast korzystne zmiany kursów wymiany walut spowodowały jego nieznaczne zwiększenie (o 0,9%).

Wyniki sprzedaży Grupy        
(mld EUR)   I kw. 2022 r.   I kw. 2023 r.
Przychody ze sprzedaży   5,271   5,609
Zmiana r/r   6,1%   6,4%
Różnice kursowe1   0,2%   0,9%
Korekta o różnice kursowe   5,9%   5,5%
Transakcje przejęć/zbycia2   -1,1%   -1,1%
W ujęciu organicznym   7,1%   6,6%
W tym ceny   9,4%   12,0%
W tym wolumen   -2,3%   -5,4%
 
Z uwzględnieniem skutków zastosowania wymogów MSR 29 (Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji) w odniesieniu do Turcji.
Z uwzględnieniem dynamiki sprzedaży w ujęciu organicznym w Rosji od początku drugiego kwartału 2022 r. w związku z ogłoszonym zakończeniem działalności w tym kraju.

Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w regionie Europy wyniósł w pierwszym kwartale 4,2%. W regionie IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka) sprzedaż wzrosła w ujęciu organicznym o 27,8%, a w regionie Ameryki Północnej o 7,1%. Region Ameryki Łacińskiej odnotował organiczny wzrost sprzedaży o 17,6%. W regionie Azji i Pacyfiku wzrost w ujęciu organicznym ukształtował się na poziomie -4,8%.

Przychody ze sprzedaży w podziale na regiony1
(mld EUR)   Europa   IMEA   Ameryka Płn.   Ameryka Łacińska   Azja i Pacyfik   Segment korporacyjny   Grupa Henkel
Sprzedaż² styczeń–marzec 2023 r.   2,201   0,563   1,584   0,411   0,805   0,046   5,609
Sprzedaż² styczeń–marzec 2022 r.   2,152   0,529   1,358   0,338   0,838   0,056   5,271
Zmiana r/r   2,3%   6,5%   16,6%   21,5%   -4,0%     6,4%
W ujęciu organicznym   4,2%   27,8%   7,1%   17,6%   -4,8%     6,6%
Udział w przychodach ze sprzedaży Grupy w 2023 r.   39%   10%   28%   7%   14%   1%   100%
Udział w przychodach ze sprzedaży Grupy w 2022 r.   41%   10%   26%   6%   16%   1%   100%
                             
Dane za poprzedni rok dla regionów Europy, IMEA oraz Azji i Pacyfiku podano według wartości pro forma ze względu na zmianę struktury sprawozdawczości w podziale na regiony.
Według lokalizacji spółki.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu)

pierwszym kwartale 2023 r. wartość sprzedaży zrealizowanej przez sektor biznesowy Adhesive Technologies wzrosła w ujęciu nominalnym o 6,1%, z poziomu 2,631 mld euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku, do 2,791 mld euro. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęć/zbycia aktywów) sprzedaż zwiększyła się w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r. o 6,8%. W omawianym kwartale nastąpił dwucyfrowy wzrost cen, natomiast wolumeny sprzedaży były niższe niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Różnice kursowe wpłynęły na zwiększenie wartości sprzedaży o 1,1%, podczas gdy transakcje przejęć/zbycia aktywów miały nieznacznie ujemny wpływ na poziomie -1,8%.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu)        
(mld EUR)   I kw. 2022 r.   I kw. 2023 r.
Przychody ze sprzedaży   2,631   2,791
Udział w przychodach ze sprzedaży Grupy   50%   50%
Zmiana r/r   11,6%   6,1%
Różnice kursowe1   1,6%   1,1%
Korekta o różnice kursowe   10,0%   5,0%
Transakcje przejęć/zbycia2   -0,7%   -1,8%
W ujęciu organicznym   10,7%   6,8%
W tym ceny   10,6%   11,4%
W tym wolumen   0,1%   -4,6%
 
Z uwzględnieniem skutków zastosowania wymogów MSR 29 (Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji) w odniesieniu do Turcji.
Z uwzględnieniem dynamiki sprzedaży w ujęciu organicznym w Rosji od początku drugiego kwartału 2022 r. w związku z ogłoszonym zakończeniem działalności w tym kraju.

Bardzo silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym odnotowany w pierwszym kwartale przez sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) był pochodną wyników osiągniętych we wszystkich obszarach działalności tego sektora. W obszarze Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej) odnotowano dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w wysokości 12,6%. Wzrost ten został osiągnięty za sprawą wyników w kategorii Automotive and Industrial (produkty dla branży motoryzacyjnej i przemysłu), natomiast w kategorii Electronics (produkty dla branży elektronicznej) odnotowano spadek przychodów ze względu na trudne warunki rynkowe. Obszar biznesowy Packaging & Consumer Goods (produkty dla branży opakowań i towarów konsumpcyjnych) wygenerował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,0%, przy czym bardzo silny wzrost w kategorii Consumer Goods (produkty dla branży towarów konsumpcyjnych) z nawiązką skompensował spadek w kategorii Packaging (produkty dla branży opakowań). Sprzedaż w obszarze Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych) zwiększyła się w ujęciu organicznym o 7,0% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2022 r., do czego przyczyniły się wszystkie kategorie produktów.

Przychody ze sprzedaży w podziale na obszary biznesowe1
    Przychody ze sprzedaży        
(mld EUR)   I kw. 2022 r.   I kw. 2023 r.   +/-   W ujęciu organicznym
Adhesive Technologies   2,631   2,791   6,1%   6,8%
Mobility & Electronics   0,851   0,959   12,6%   12,6%
Packaging & Consumer Goods   0,893   0,884   -1,0%   1,0%
Craftsmen, Construction & Professional   0,887   0,948   6,9%   7,0%
 
Dane dla poszczególnych obszarów działalności podano według wartości pro forma w związku z zapowiedzianą optymalizacją struktury organizacyjnej.

Z punktu widzenia wyników osiągniętych w poszczególnych regionach, sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) wygenerował znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w Europie. Na rynku europejskim niekorzystny wynik w obszarze biznesowym Packaging & Consumer Goods (produkty dla branży opakowań i towarów konsumpcyjnych) został z nawiązką zrekompensowany przez wzrost w obszarze Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej). W Ameryce Północnej również odnotowano znaczny wzrost sprzedaży, głównie za sprawą obszaru Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej). Zarówno w regionie IMEA, jak i w regionie Ameryki Łacińskiej nastąpił dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, napędzany w obu wypadkach przez obszar biznesowy Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej). Jedocześnie w regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż obniżyła się w ujęciu organicznym w porównaniu z poprzednim rokiem, co było spowodowane przede wszystkim sytuacją w Chinach, gdzie trudne warunki rynkowe utrzymywały się nawet po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, a także wynikającym z czynników rynkowych spadkiem odnotowanym w kategorii Electronics (produkty dla branży elektronicznej).

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie)

W sektorze Consumer Brands w pierwszym kwartale 2023 r. sprzedaż zwiększyła się w ujęciu nominalnym o 7,3%, do poziomu 2,772 mld euro. W ujęciu organicznym (tj. po korekcie o wpływ różnic kursowych oraz transakcji przejęcia/zbycia) wyniki sprzedaży były wyższe o 7,0% niż w roku poprzednim. Sektor Consumer Brands (marki konsumenckie) odnotował dwucyfrowy wzrost cen, przy jednoczesnym spadku wolumenów sprzedaży, częściowo na skutek działań podjętych w celu optymalizacji portfolio. Zmiany kursów wymiany walut miały korzystny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży, zwiększając je o 0,8%, natomiast transakcje przejęć i zbycia aktywów obniżyły sprzedaż o 0,5%.

Wyniki sprzedaży sektora biznesowego Consumer Brands (marki konsumenckie)1        
(mld EUR)   I kw. 2022 r.   I kw. 2023 r.
Przychody ze sprzedaży   2,584   2,772
Udział w przychodach ze sprzedaży Grupy   49%   49%
Zmiana r/r   0,1%   7,3%
Różnice kursowe2   -1,1%   0,8%
Korekta o różnice kursowe   1,2%   6,5%
Transakcje przejęć/zbycia3   -1,5%   -0,5%
W ujęciu organicznym   2,7%   7,0%
W tym ceny   8,3%   12,7%
W tym wolumen   -5,6%   -5,7%
 
Dane za poprzedni rok podano według wartości pro forma, na podstawie zagregowanych wyników sektorów biznesowych Beauty Care (kosmetyki) oraz Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości).
Z uwzględnieniem skutków zastosowania wymogów MSR 29 (Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji) w odniesieniu do Turcji.
Z uwzględnieniem dynamiki sprzedaży w ujęciu organicznym w Rosji od początku drugiego kwartału 2022 r. w związku z ogłoszonym zakończeniem działalności w tym kraju.

Obszar biznesowy Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) odnotował bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, na poziomie 6,3%. Znaczący wzrost sprzedaży w kategorii Laundry Care (środki piorące) był spowodowany przede wszystkim znacznym zwiększeniem sprzedaży w kategorii Fabric Cleaning (środki do prania tkanin) oraz dwucyfrowym wzrostem w kategorii Fabric Care (środki do pielęgnacji tkanin). Dobry wynik w kategorii Home Care (środki czystości) wynikał głównie z dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w kategorii Dishwashing (środki do zmywania naczyń). Organiczny wzrost sprzedaży w obszarze biznesowym Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów), która obejmuje kategorię Hair Professional (produkty profesjonalne przeznaczone dla branży fryzjerskiej), wyniósł 9,9%. W zakresie produktów konsumenckich osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost, głównie dzięki wynikom w kategorii Hair Styling (produkty do stylizacji włosów). Znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym nastąpił także w kategorii produktów dla branży fryzjerskiej.

Przychody ze sprzedaży w podziale na obszary biznesowe1
    Przychody ze sprzedaży        
(mld EUR)   I kw. 2022 r.   I kw. 2023 r.   +/-   W ujęciu organicznym
Consumer Brands   2,584   2,772   7,3%   7,0%
Laundry & Home Care   1,692   1,789   5,8%   6,3%
Hair   0,711   0,811   14,7%   9,9%
Pozostałe Obszary Biznesowe Consumer Brands   0,181   0,171   -7,4%   1,6%
 
Dane za poprzedni rok podano według wartości pro forma, na podstawie zagregowanych wyników sektorów biznesowych Beauty Care (kosmetyki) oraz Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości).

W pierwszym kwartale roku we wszystkich regionach obsługiwanych przez sektor biznesowy Consumer Brands (marki konsumenckie) nastąpił wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. W regionie Europy wzrost ten był napędzany głównie przez wyniki w obszarze biznesowym Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów). Jednocześnie wyniki sprzedaży w obszarze Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) były niższe niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. W regionie Ameryki Północnej odnotowano bardzo silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym dzięki wynikom osiągniętym we wszystkich obszarach biznesowych. Zarówno region IMEA, jak i region Ameryki Łacińskiej wygenerowały dwucyfrowy wzrost sprzedaży organicznej we wszystkich obszarach biznesowych. Do bardzo znaczącego wzrostu sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku przyczyniły się także wszystkie obszary biznesowe.

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy

W porównaniu ze stanem z 31 grudnia 2022 r. w omawianym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji majątkowej i finansowej Grupy.

Prognoza wyników Grupy Henkel

Prognoza wyników na rok obrotowy 2023, opublikowana 7 marca 2023 r., zostaje podtrzymana.

W bieżącym roku Henkel nadal spodziewa się wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w przedziale od 1,0% do 3,0% w każdym z obydwu sektorów biznesowych. Prognozowany przedział skorygowanej rentowności sprzedaży (skorygowanej marży EBIT) wynosi od 10,0% do 12,0%. Zgodnie z prognozą w wypadku sektora Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) skorygowana rentowność sprzedaży wyniesie od 13,0% do 15,0%, a w wypadku sektora Consumer Brands (marki konsumenckie) od 7,5% do 9,5%. Henkel podtrzymuje także prognozę zmiany skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, przy założeniu niezmienionych kursów wymiany, na poziomie od -10,0% do +10,0%.

Informacje o zmianie struktury sprawozdawczości przyjętej od pierwszego kwartału 2023 r.

Począwszy od pierwszego kwartału 2023 r., struktura sprawozdawczości stosowana przez Henkel została zmieniona, aby odzwierciedlić nową strukturę organizacyjną. Od teraz spółka będzie informowała o wynikach dwóch sektorów biznesowych: Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) oraz Consumer Brands (marki konsumenckie). Zgodnie z zapowiedziami Henkel będzie również publikował kluczowe dane dotyczące wyników sprzedaży na poziomie obszarów biznesowych, zwiększając tym samym przejrzystość ujawnianych informacji. Oprócz danych o wzroście sprzedaży w ujęciu nominalnym i organicznym spółka publikuje obecnie dane o wartości sprzedaży. W sektorze biznesowym Consumer Brands (marki konsumenckie) dane te są podawane dla obszarów biznesowych Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości), Hair (kosmetyki do pielęgnacji włosów) oraz Pozostałe Obszary Biznesowe Consumer Brands. Jednocześnie Henkel optymalizuje strukturę organizacyjną sektora biznesowego Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu), aby jeszcze efektywniej wykorzystać efekt skali i posiadane kompetencje, a jednocześnie zapewnić bliskie kontakty z klientami i rynkiem. W przyszłości sektor będzie obejmował trzy obszary biznesowe: Mobility & Electronics (produkty dla branży mobilności i branży elektronicznej), Packaging & Consumer Goods (produkty dla branży opakowań i towarów konsumpcyjnych) oraz Craftsmen, Construction & Professional (produkty dla branży rzemieślniczej, budowlanej i klientów profesjonalnych). Nowa struktura została już uwzględniona w niniejszym sprawozdaniu kwartalnym za pierwszy kwartał 2023 r., a więc przed jej pełnym wdrożeniem organizacyjnym, które ma nastąpić w drugim kwartale 2023 r.

Dokonano także nieznacznej modyfikacji struktury sprawozdawczości w podziale na regiony, aby lepiej odzwierciedlić podział kompetencji zarządczych. Począwszy od pierwszego kwartału 2023 r., Henkel będzie publikował komentarz do wyników dla regionów Europy, IMEA (Indie, Bliski Wschód, Afryka), Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku.

Uwaga: Wartości w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone. Suma poszczególnych wartości może różnić się od podanych wyników ogółem.

Kalendarz finansowy

Publikacja raportu za pierwsze półrocze 2023 r.: 10 sierpnia 2023 r. (czwartek)

Publikacja sprawozdania za trzeci kwartał 2023 r.: 9 listopada 2023 r. (czwartek)