Sprzedaż udokumentowana paragonem w nowym pliku JPK_VAT

Gospodarka

Sprzedaż udokumentowana paragonem w nowym pliku JPK_VAT

09 października 2020

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych generalnie powinna być potwierdzona paragonem. Przy czym przepisy o VAT dają także możliwość wystawiania faktur dla osób prywatnych. Jak w takim przypadku trzeba będzie ewidencjonować w nowym pliku JPK_VAT sprzedaż udokumentowaną paragonem, do którego została sporządzona faktura?

Z dniem 1 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988).

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dotyczy tylko sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedawcy nie mają obowiązku wystawiania faktur takim osobom. Jednak na ich żądanie, co do zasady, są oni zobowiązani do ich wystawienia. W przypadku osób prywatnych sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż oraz otrzymanie całości lub części zapłaty na żądanie nabywcy, pod warunkiem że żądanie to zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość albo część zapłaty.

Natomiast transakcje dokonywane pomiędzy podatnikami VAT powinny być dokumentowane fakturą. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT wystawienie faktury jest obowiązkowe wobec sprzedaży dokonywanej przez podatnika VAT czynnego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Obowiązek wystawienia faktury nie wyklucza jednak w tym przypadku możliwości wystawienia paragonu fiskalnego. Przy czym, w myśl art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej potwierdzonej paragonem, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawierał NIP nabywcy. Bez tego numeru nie jest możliwe wystawienie faktury do paragonu.

Sprzedaż ewidencjonowaną przy użyciu kasy rejestrującej oraz sprzedaż nieudokumentowaną fakturami i nieobjętą obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej od 1 października br. należy wykazać w ewidencji w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki VAT oraz sprzedaż zwolnioną z podatku.

źródło: „Gazeta Podatkowa”
oprac.: EW