Rozmiary produkcji zwierzęcej w 2019 r.

Gospodarka

Rozmiary produkcji zwierzęcej w 2019 r.

W 2019 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 7107,3 tys. ton, produkcja utrzymała się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1%) w stosunku do 2018 r., mleko – 14089,9 mln litrów, tj. o 2,3% więcej niż w 2018 r., jaja kurze – 12056,5 mln sztuk, tj. wzrost o 2,1% w porównaniu do poprzedniego roku – wylicza Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 483,8 kg, a mleka 959 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 939 litrów w 2018 r.

W 2019 r. wyprodukowano 7107,3 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 4,2 tys. ton (tj. o 0,1%) mniej niż w 2018 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem wyniosła 5480,7 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku o 7,7 tys. ton, tj. o 0,1%. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 6298,2 tys. ton żywca, tj. o 328,1 tys. ton (o 5,5% więcej) niż w 2018 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,6% produkcji krajowej. W 2019 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2018, udział żywca drobiowego o 2,1 p. proc., a zmalał udział żywca wieprzowego o 1,9 p. proc., żywca wołowego łącznie z cielęcym o 0,1 p. proc. i końskiego o 0,1 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.

W 2019 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 14089,9 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 322,1 mln litrów, tj. o 2,3%. Odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 1,0% z 5747 litrów w 2018 r. do 5803 litrów w 2019 r. Zaobserwowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,3% z 6258 litrów w 2018 r. do 6402 litrów w 2019 r. Średnioroczny stan krów zwiększył się o 32,5 tys. sztuk (tj. o 1,4%), a krów mlecznych o 0,9 tys. i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 13172 mln litrów mleka (tj. o 2,5% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,5% krajowej produkcji. W 2019 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 959 litrów, tj. o 2,1% więcej niż w 2018 r.

Produkcja jaj kurzych w 2019 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych łącznie) wyniosła 12056,5 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 242,2 mln sztuk (tj. o 2,1%). Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 90,1 mln sztuk (tj. o 5,4%) do poziomu 1765,9 mln sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zwiększyła się o 152,1 mln sztuk (tj. o 1,5%) w stosunku do poprzedniego roku i w 2019 r. wynosiła 10290,6 mln sztuk. Wydajność jaj od 1 kury nioski (ogółem łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) zwiększyła się o 1,4%, tj. z 217 jaj w 2018 r. do 220 jaj w 2019 r. Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2019 r. 7989,8 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 11% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 66,3% całej produkcji krajowej. W 2019 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 821 sztuki, tj. o 2% więcej niż w 2018 r.

Foto: Pixabay

oprac. P.Ł.