Rośnie Państwowy Dług Publiczny

Gospodarka

Rośnie Państwowy Dług Publiczny

01 lipca 2020

  • #państwowy dług publiczny

Jak wynika z podanych przez Ministerstwo Finansów informacji, Państwowy Dług Publiczny (PDP) wzrósł o 5,5% i na koniec I kwartału 2020 r. wyniósł 1 045 473,8 mln zł. Zmiana jest wynikiem m.in. wzrostu zadłużenia podsektora rządowego (w tym zadłużenia Skarbu Państwa) oraz zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych.

Również o 5,5% wzrósł dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, który na koniec I kwartału br. wyniósł 1 103 023,0 mln zł. Wzrost EDP spowodowany został przede wszystkim rosnącym zadłużeniem przedsiębiorstw, które zalicza się do sektora instytucji rządowych i samorządowych, wzrostem zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego.

Zgodnie z ustawową definicją dług publiczny obejmuje łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami z tego sektora. PDP obejmuje m.in. zobowiązania zaciągnięte z takich tytułów jak:

– zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów, wymagalnych zobowiązań (czyli zobowiązań, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone);

– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne (poza papierami udziałowymi).

Źródło: Ministerstwo Finansów