Prognoza cen owoców i warzyw

Aktualności

Prognoza cen owoców i warzyw

27 czerwca 2019

Ze względu na rekordowe ubiegłoroczne zbiory owoców i ich nieurodzaj w 2017 r. wywołany przymrozkami obserwuje się obecnie wyraźną deflację cen w tej kategorii. Eksperci Credit Agricole uważają, że utrzyma się ona do II kwartału 2019 r. Przy założeniu, że tegoroczne zbiory owoców będą niższe niż przed rokiem, w II połowie 2019 r. prognozuje się wyraźny wzrost ich cen w ujęciu rocznym.

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS w bieżącym sezonie zima nie wyrządziła znaczących strat w uprawach sadowniczych. Wiosną warunki agrometeorologiczne były na ogół niekorzystne dla upraw sadowniczych. Na znaczącym obszarze kraju chłody występujące podczas kwitnienia nie sprzyjały oblotowi pszczół i dobremu zapylaniu. W bieżącym sezonie wystąpiły również straty związane z przymrozkami. Co więcej, niewystarczające opady wpłynęły niekorzystnie na plantacje roślin jagodowych. Jednocześnie ze względu na ubiegłoroczne rekordowe plonowanie drzewa owocowe w bieżącym sezonie słabiej zawiązywały pąki kwiatowe. W efekcie, można oczekiwać, że tegoroczne zbiory owoców w Polsce będą niższe niż przed rokiem.

Zgodnie z wiosenną oceną stanu upraw rolnych i ogrodniczych GUS w bieżącym sezonie siewy warzyw gruntowych były opóźnione przez deficyt wody w glebie. Jednocześnie niewystarczające opady ograniczały kiełkowanie, a na niektórych plantacjach konieczne było powtórzenie siewów. W maju doszło do poprawy warunków wilgotnościowych. Choć ostateczne zbiory warzyw będą zależeć od kształtowania się warunków agrometeorologicznych w kolejnych miesiącach to w scenariuszu bazowym analitycy Credit Agricole zakładają, że tegoroczne zbiory będą wyższe niż przed rokiem.

Ze względu na niższe zbiory warzyw związane z ubiegłoroczną suszą, obserwuje się obecnie bardzo silny wzrost ich cen w ujęciu rocznym. Najsilniej drożeją warzywa korzeniowe, kapustne i cebulowe. Na relatywnie niskich poziomach pozostały ceny warzyw spod osłon, w przypadku których wpływ suszy był ograniczony. Eksperci uważają, że tegoroczne zbiory warzyw będą wyższe niż przed rokiem. W konsekwencji, wraz z pojawieniem się nowych zbiorów oczekuje się wyraźnego spadku dynamiki cen warzyw, która w IV kwartale br. najprawdopodobniej osiągnie ujemną wartość.

Źródło: AGROmapa Credit Agricole

Foto: shutterstock.com