Problemy z rozliczeniem Programu Tarczy Finansowej 1.0

Aktualności

Problemy z rozliczeniem Programu Tarczy Finansowej 1.0

24 marca 2022

Firmy z sektora MŚP czekają po kilka miesięcy na wynik postępowań wyjaśniających w zakresie rozliczenia subwencji uzyskanej z Programu Tarcza Finansowa 1.0. Problem z rozliczeniem powstał z powodu błędu w systemie bankowym, za który przedsiębiorcy nie odpowiadają i pomimo iż złożyli oświadczenie właściwej treści już ponad pół roku czekają na załatwienie problemu. 

Przedsiębiorcy zwrócili się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z wnioskami o interwencję w związku z przedłużającymi się postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez PFR S.A. w zakresie rozliczenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach programu rządowego – „Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Przedsiębiorcy sygnalizują, że wskazanie nieprawidłowej wartości do zwolnienia w oświadczeniu o rozliczeniu wynikało z oczywistego błędu w udostępnionym elektronicznym formularzu bankowym, który to błąd beneficjenci naprawili złożeniem odpowiedniego oświadczenia o właściwej kwocie do zwrotu w toku wszczynanych postępowań wyjaśniających, a pomimo to ww. postępowania prowadzone są przez PFR przez okres wielu miesięcy (w niektórych przypadkach ponad pół roku). Brak nowej decyzji po stronie PFR o rozliczeniu subwencji finansowej skutkuje powstaniem nadpłaty w kwocie obowiązanej do zwrotu w ramach Tarczy PFR 1.0, jak też niepewnością beneficjentów w zakresie prognozowana bieżących wydatków. 

Rzecznik MŚP wielokrotnie zwracał się do PFR o przyśpieszenie rozpatrywania zgłoszeń wyjaśniających w sprawach, gdzie rozbieżności zostały niezwłocznie usunięte. W odpowiedzi uzyskał jedynie zapewnienie, że ,,PFR wraz z bankiem (…) podejmuje wszelkie niezbędne czynności, żeby umożliwić beneficjentom jak najszybsze ponowne złożenie oświadczeń w ramach Programu. Rzecznik MŚP podkreśla, że przeważająca część beneficjentów oświadczenie o właściwej kwocie do zwrotu złożyła niezwłocznie po wszczęciu postępowania reklamacyjnego. Przedsiębiorcy do dziś nie otrzymali jednak stanowiska PFR o zakończeniu prowadzonych postępowań wyjaśniających, jak też ewentualnej informacji o zmianie decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu otrzymanych subwencji finansowych.

Taki stan rzeczy skutkuje koniecznością spłaty przez przedsiębiorców comiesięcznych rat, prowadząc do zapłaty wyższej kwoty niż ta, do której w świetle postanowień regulaminu powinni być zobligowani. Przedsiębiorcy zgłaszają Rzecznikowi MŚP, że jest to dla nich znaczącym obciążeniem, w sytuacji gdy spełniają warunki Programu 1.0. 

Ponadto do Rzecznika MŚP dochodzą niepokojące informacje o przedsiębiorcach działających w branży turystycznej, którzy w związku z brakiem jasnej informacji odnośnie tego kiedy zostanie wydana właściwa decyzja o umorzeniu pokrywają koszty utrzymania pracowników z majątku prywatnego takich jak emerytury, renty, likwidacja lokat oszczędnościowych. Dalsza niepewność i konieczność spłaty wysokich rat doprowadzi w ich przypadku do podjęcia decyzji o zwolnieniu pracowników, a nawet zamknięciu działalności gospodarczej. W takich okolicznościach cel programu Tarczy 1.0 polegający na ochronie i zabezpieczeniu miejsc pracy zostanie wypaczony.

W ocenie Rzecznika MŚP w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 przewlekłe  prowadzenie przez PFR postępowań wyjaśniających z którą mamy w przypadku Tarczy 1.0, w sytuacji gdy wyłączną przyczyną wadliwej decyzji był błąd w formularzu bankowym, nie leży w interesie publicznym, generując po stronie przedsiębiorców znaczne szkody. Mając na uwadze dobro obrotu gospodarczego oraz sytuację finansową przedsiębiorców, w ocenie Rzecznika MŚP zasadne jest niezwłoczne zakończenie przez PFR postępowań wyjaśniających w ramach Tarczy 1.0 i zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku ponoszenia nadmiarowych obciążeń.

źródło: Biuro Rzecznika MŚP