Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Prawo

Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

12 grudnia 2014

Pracownik nabywa prawo do odszkodowania, gdy ponosi szkodę będącą następstwem niewydania świadectwa pracy, wydania go po terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa. Wysokość odszkodowania, którego domagać może się pracownik, odpowiada wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z ww. przyczyny, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Odszkodowanie obliczane jest jak ekwiwalent pieniężny za urlop. Co ważne, to pracownik musi udowodnić, że świadectwo wydano po terminie lub jest niewłaściwe i że poniósł on szkodę z tego tytułu.