Najważniejsze zmiany w podatku CIT „Polski Ład 3.0”

Prawo

Najważniejsze zmiany w podatku CIT „Polski Ład 3.0”

12 grudnia 2022

Specjalnie dla Czytelników “Poradnika Handlowca” dr Artur Kłopotowski: W kilku cyklach przedstawię Państwu najważniejsze zmiany w podatku CIT, które potocznie wraz ze zmianami w innych ustawach podatkowych i nie tylko zostały już nazwane Polskim Ładem 3.0.

 „Podatek minimalny”

Konstrukcja, która pierwotnie znalazła się w przepisach wchodzących od 2022 r., wzbudzała bardzo duże emocje już od samego początku, z uwagi na jej kontrowersyjne zapisy. Postulowany od bardzo wielu lat tzw. podatek przychodowy, który miał objąć z założenia największych podatników CIT w Polsce, głównie kluczowe sieci handlowe, w praktyce zaczął dotyczyć znacznie mniejszych podmiotów i to niezależnie od branży.

Pośród zmian, które chciałbym przybliżyć, znalazły się:

Po pierwsze, podwyższenie progu dochodowości (rentowności), który powoduje objęcie podatkiem z 1% do 2%.

Po drugie, zmiana metodologii wyliczania progu rentowności poprzez nieuwzględnienie przy obliczaniu straty bądź wskaźnika rentowności, m.in.:

• kosztów uzyskania przychodu z tytułu wszelkich opłat leasingowych dot. środków trwałych, gdzie odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – leasingu finansowego oraz kosztów umów leasingowych (wszelkich) dla innych składników niż środki trwałe (np. licencje, oprogramowanie). Dla przedsiębiorców, którzy opierają swoją działalność głównie na leasingu, a nie na własnych środkach trwałych jest fundamentalna zmiana w dużej mierze mogąca ich wyłączyć spod rygoru stosowania nowych regulacji;

• 20% kosztów z tytułu wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od nich składek ZUS;

• zapłaconych przez podmiot do tego obowiązany kwot: a) podatku  akcyzowego, b) podatku od sprzedaży detalicznej, c) podatku od gier, d) opłaty paliwowej, e) opłaty emisyjnej.

Po trzecie, dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania z dotychczasowych 4% na 1,5%, przy zachowaniu dotychczasowego sposobu jej ustalania.

Po czwarte, wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania, o której podatnik będzie zawiadamiał organ podatkowy dopiero w składanym za rok podatkowy zeznaniu rocznym.

Po piąte, rozszerzenie katalogu podmiotów wyłączonych spod opodatkowania „podatkiem minimalnym”.

Co jest bardzo istotne, poza dodaniem nowych grup zmieniono dotychczasowe wyłączenie dotyczące spółek, gdzie udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Dotychczas takie osoby nie mogły posiadać udziałów (akcji) w kapitale jakiekolwiek innej spółki, teraz, po zmianach będą mogły mieć do 5%. Pozwoli to osobom prowadzącym rodzinny interes np. w formie sp. z o.o., posiadać przykładowo akcje spółek notowanych na giełdzie, które traktowane są jako inwestycje.

Najistotniejszą, a zarazem najprzyjemniejszą zmianę pozostawiłem na koniec. Mianowicie, uchwalone przepisy zwalniają podatników obowiązanych do zapłaty podatku minimalnego z obowiązków określonych w Ustawie CIT za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Tym samym podatek zacznie obowiązywać od stycznia 2024 r., a obowiązek jego zadeklarowania i rozliczenie dopiero w 2025 r.

dr Artur Kłopotowski
Kancelaria Doradcy Podatkowego
dr Artur Kłopotowski
artur.klopotowski@akpodatki.pl