Mniejsze pogłowie, wyższa cena wieprzowiny

Aktualności

Mniejsze pogłowie, wyższa cena wieprzowiny

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie świń w grudniu 2018 r. wyniosło 11 mln sztuk (-7,4% rok do roku), co jest jego najsilniejszym spadkiem od 2012 r. Silny spadek pogłowia trzody chlewnej w II połowie 2018 r. był związany ze znaczącym pogorszeniem opłacalności żywca wieprzowego. Trend ten obserwowany jest także wśród innych znaczących unijnych producentów trzody chlewnej (m.in. w Niemczech i we Francji).

Obserwowane w ostatnich kwartałach przyspieszenie spadku pogłowia trzody chlewnej w UE jest pozytywne dla cen skupu świń. Dodatkowo w kolejnych miesiącach oczekujemy ożywienia chińskiego popytu na wieprzowinę. W ostatnich miesiącach w Chinach doszło bowiem do znaczącej redukcji pogłowia świń związanego z rozprzestrzenianiem się ASF w tym kraju. W efekcie widzimy istotne ryzyko w górę dla naszego scenariusza, zgodnie z którym ceny wieprzowiny pozostaną w trendzie spadkowym do końca 2019 r. – informują analitycy Credit Agricole Bank Polska.

GUS opublikował również dane na temat pogłowia bydła, które w grudniu 2018 r. wyniosło 6,2 mln sztuk (+2,4% rok do roku). Wzrostowi pogłowia bydła sprzyjają utrzymujące się wysokie ceny wołowiny oraz mleka. W kolejnych kwartałach w kierunku spadku pogłowia bydła, w szczególności krów mlecznych, oddziaływać będzie prognozowane pogorszenie koniunktury w branży mleczarskiej. Dodatkowo czynnikiem ryzyka dla cen skupu bydła, a w konsekwencji wielkości pogłowia jest ostatni kryzys wizerunkowy wokół polskiej wołowiny, związany z wykryciem przypadku produkcji mięsa z chorych krów. Eksperci bankowi uważają, że jego negatywny wpływ na polski eksport wołowiny będzie przejściowy i w długim okresie nie będzie miał on istotnego wpływu na rozwój polskiego sektora wołowiny.

Foto: Pixabay