Mniej ograniczeń w zatrudnianiu cudzoziemców

Prawo

Mniej ograniczeń w zatrudnianiu cudzoziemców

Od 29 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Ich celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP obywatelom spoza UE – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 

Nowe przepisy poszerzają katalog okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę. Dzięki nowym regulacjom postępowania o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców mają być przyspieszone i łatwiejsze. W myśl nowych przepisów wydłużona zostanie do 24 miesięcy możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Z kolei do 60-dni skrócono termin załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dni termin na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy.