Konfederacja Lewiatan: Konstytucja Biznesu poprawi relacje przedsiębiorca – urzędnik

Aktualności

Konfederacja Lewiatan: Konstytucja Biznesu poprawi relacje przedsiębiorca – urzędnik

Regulacja praw przedsiębiorców może wpłynąć na poprawę w stosowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania działalności gospodarczych – uważa Konfederacja Lewiatan. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej KL dotyczącym pakietu ustaw zebranego w Konstytucji Biznesu czytamy, że „ może to pomóc w odblokowaniu potencjału przedsiębiorczości i gospodarki, w szczególności w aspekcie wzajemnych relacji przedsiębiorców i organów władzy publicznej”. Za szczególnie istotne aspekty dla tych relacji Lewiatan uważa m.in. stworzenie mechanizmu, dzięki któremu obywatele oraz przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku wielokrotnego przekazywania różnym organom władzy publicznej tych samych danych. Kolejną kwestią poruszoną przez Konfederację Lewiatan jest rozszerzenie kręgu podmiotów upoważnionych do złożenia wniosku do organu administracji rządowej o wydanie objaśnień prawnych o reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Pozytywną ocenę Lewiatan wystawił za usprawnienie przepływu informacji o przedsiębiorcach pomiędzy organami administracji publicznej na podstawie wpisu w CEIDG oraz usprawnienia przepływu informacji pomiędzy organami a samymi przedsiębiorcami oraz rezygnację z maksymalnego limitu czasu dla zawieszenia działalności gospodarczej. Poza tym „pracodawcy pozytywnie oceniają wszelkie inicjatywy zmierzające do utworzenia nowych lub wzmocnienia istniejących kanałów współpracy pomiędzy administracją rządową a środowiskiem przedsiębiorców. Doświadczenia współpracy z Ministerstwem Rozwoju (wcześniej Ministerstwem Gospodarki) w ramach prac zespołu ds. deregulacji pokazują, że przy dobrej woli wszystkich stron można przygotować propozycje legislacyjne wspierane przez środowiska biznesu. Projekt ustawy powołującej Komisję Wspólną Rządu i Przedsiębiorców pracodawcy traktują jako próbę przeniesienia doświadczeń z prac zespołu ds. deregulacji na bardziej uniwersalny poziom”. Konstytucja Biznesu to pakiet ustaw zmieniających zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz przepisy podatkowe dla firm.