Kiedy i przez ile dni ZUS może kontrolować przedsiębiorców?

Aktualności

Kiedy i przez ile dni ZUS może kontrolować przedsiębiorców?

05 października 2015

Kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może się spodziewać każdy płatnik składek, czyli pracodawcy oraz osoby fizyczne, które mają zawarte umowy cywilnoprawne, powodujące obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Płatnicy składek zgodnie z art. 88 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są zobowiązani:

 udostępnić wszelkie dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli (książkę kontroli, upoważnienia, protokoły kontroli, pozostałą dokumentację),

 udostępnić do oględzin składniki majątku,

 sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli,

 zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych,

 udzielać wyjaśnień,

 przedstawić tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym na język polski.

Inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadząc kontrolę mają prawo badać czy płatnik składek:

w odpowiednich terminach zgłosił do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wszystkie osoby, które powinien,

obliczył od prawidłowych podstaw wymiaru oraz w prawidłowych wysokościach wszystkie należne składki oraz je zadeklarował,

prawidłowo obliczył wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych i udokumentował do nich prawo, wypłacił te świadczenia i prawidłowo jr rozliczył w poczet składek,

terminowo i bez błędów opracował wnioski o emerytury i renty,

rzetelnie wystawił zaświadczenia i zgłosił dane do celów ubezpieczeniowych.

Na proces kontroli składają się:

 doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,

 doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

 zapewnienie warunków do przeprowadzenia czynności kontrolnych,

 czas trwania kontroli,

 zakończenie czynności kontrolnych,

 środki odwoławcze.

Źródło: IAR