Handel podstawą drobnej przedsiębiorczości

Aktualności

Handel podstawą drobnej przedsiębiorczości

04 października 2018

  • #Gus
  • #handel
  • #mikroprzedsiębiorstwa

W 2017 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2073,6 tys. mikroprzedsiębiorstw, czyli firm o liczbie pracujących do 9 osób, co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 20,8% w stosunku do 2010 r. Niemal połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wygenerowały jednostki prowadzące działalność handlową.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2017 r. wśród mikroprzedsiębiorstw dominowały jednostki należące do osób fizycznych (89,3%, tj. 1852,6 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 10,7% (221,1 tys. podmiotów). 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości mikroprzedsiębiorstw stanowiły: jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych – 23,1%.

W 2017 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób uzyskały 1122,7 mld zł przychodów ogółem (co oznacza wzrost o 7,4% w stosunku rocznym). Niemal połowę przychodów mikroprzedsiębiorstw wygenerowały jednostki prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (478,3 mld zł, tj.42,6%).

Przychody na jednego pracującego w 2017 r. wyniosły 274,5 tys. zł (wobec 264,3 tys. zł rok wcześniej) i były najwyższe w jednostkach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową (952,3 tys. zł) oraz handlową i naprawę pojazdów samochodowych (430,6 tys. zł).

W 2017 r. mikroprzedsiębiorstwa poniosły koszty w wysokości 981 mld zł, tj. o 6,5% wyższe niż rok wcześniej. Analogicznie jak w przychodach, najwyższy udział w kosztach miały mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów – 45,5% (wobec 44,1% w 2016 r.). Dla całej zbiorowości mikroprzedsiębiorstw koszty w przeliczeniu na jeden podmiot wyniosły 473,1 tys. zł, natomiast koszty w przeliczeniu na jednego pracującego – 239,9 tys. zł.

W 2017 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 4089,8 tys. osób, tj. o 132,6 tys. (3,4%) więcej niż rok wcześniej. Dla 85,8% osób było to główne miejsce pracy. Analogicznie jak w roku poprzednim najwięcej osób pracowało w jednostkach z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,2%).

Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w 2017 r. ukształtowało się na poziomie 2800,5 zł (wobec 2577,2 zł rok wcześniej).

Jak wylicza Główny Urząd Statystyczny, w Polsce zarejestrowano 479 058 firm zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych. Pracuje w nich 1 110 887 osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 2 709,4 zł brutto.

Źródło: GUS

Foto: iStock.com