GfK: Handel w Europie

Aktualności

GfK: Handel w Europie

24 czerwca 2020

  • #GfK
  • #handel detaliczny

W 2019 r. udział konsumpcji prywatnej w obrotach handlu detalicznego spadł w 27 państwach UE o 1 punkt procentowy. Unijni konsumenci wydają przeciętnie 29,9% swoich budżetów w stacjonarnych sklepach detalicznych. Najwięcej pod tym względem wydają Węgrzy (50%), najmniej Niemcy (23,7%). Polacy zostawiają w handlu detalicznym 35,7% swoich budżetów wydawanych na prywatną konsumpcję.

Najważniejsze wnioski wynikające z raportu

Wskaźnik siły nabywczej: Średnia siła nabywcza konsumentów w 27 państwach Unii Europejskiej wyniosła w 2019 r. 16.888 EUR, co stanowi nominalny wzrost o 3,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Po części dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu, obniżkom podatków i wzrostowi płac minimalnych największy wzrost siły nabywczej w UE został odnotowany na Łotwie (+8,5%), Litwie (+7,6%) i w Estonii (+6%).

Inflacja: Ceny rosły nieco szybciej pod koniec ubiegłego roku ze względu na wzrost kosztów usług. Niemniej w skali całego 2019 r., inflacja w 27 państwach UE wyniosła zaledwie 1,4%, więc znajdowała się znacznie poniżej 2-procentowego celu założonego przez Europejski Bank Centralny.

Obroty w sklepach stacjonarnych: W 2019 r. w sektorze stacjonarnego handlu detalicznego w krajach UE-27 odnotowano nominalny wzrost obrotów o 2,1%, czyli nieco powyżej stopy inflacji. Największą dynamiką ponownie wykazywały się rynki Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Rumunia (+9,5%) utrzymała solidną stopę wzrostu, niemal dwukrotnie wyższą niż sąsiednia Bułgaria (+5,4%). Handel detaliczny w Estonii (+6,6%) i na Litwie (+6,5%) skorzystał na długotrwałym wzroście siły nabywczej.

Udział konsumpcji prywatnej w obrotach sektora handlu detalicznego: Konkurencja w postaci internetowej sprzedaży detalicznej w połączeniu z fundamentalną zmianą nawyków konsumpcyjnych na rzecz zwiększenia wydatków na usługi spowodowała jednoprocentowy spadek udziału konsumpcji prywatnej w 27 państwach członkowskich UE do poziomu 29,9%.

Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich (FMCG): W 2019 r. handel detaliczny w sektorze FMCG odpowiadał za 55% obrotów detalicznych punktów stacjonarnych w 27 państwach UE. Segment ten stanowi 60,4% całkowitego obrotu detalicznego w Chorwacji, co stawia ją na pierwszym miejscu wśród krajów objętych badaniem. Handel detaliczny w sektorze szybkozbywalnych dóbr konsumenckich jest również bardzo silny w Rumunii (59,7%), na Cyprze (58,5%) i w Grecji (58,35%).

– Sklepy detaliczne w Europie stoją dziś przed nowymi wyzwaniami – komentuje Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK. – W związku z cyklicznością i z góry określonymi terminami publikacji, raport pokazuje kondycję europejskiego handlu przed covidem – wzrost zamożności konsumentów w 27 krajach EU (ale z silnym różnicami, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym w obrębie poszczególnych krajów) oraz wzrost obrotów w handlu stacjonarnym w przekroju 27 krajów EU o 2,1%, nieznacznie powyżej stopy inflacji z wyraźną linią podziału na nową i starą Europę. Wzrostowi obrotów sprzyjały w analizowanym okresie silny rynek pracy oraz stabilne nastroje konsumenckie. Z kolei z perspektywy udziałów w handlu prywatnej konsumpcji widać trend wzrastających wydatków na usługi, co razem z obecnie notowanym rozwojem e-handlu stanowić będzie wyzwanie dla handlu stacjonarnego. Konsumenci zaczynają wykazywać też wyższą świadomość ekologiczną, w związku z czym kwestia zrównoważonego rozwoju zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Detaliści prowadzący punkty stacjonarne będą musieli odpowiedzieć na te nowe wyzwania i oczekiwania kupujących, których źródłem są zarówno zmiany związane z pandemią, jak i zmiany w dystrybucji samego popytu konsumenckiego­ – dodaje Przemysław Dwojak.