Gazeta Podatkowa: Nawet 40 tys. zł kary za brak ceny

Aktualności

Gazeta Podatkowa: Nawet 40 tys. zł kary za brak ceny

17 lipca 2014

  • #Cena

Pomimo głośnych sprzeciwów organizacji reprezentujących handel i usługi, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa ta określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutkach nieprzestrzegania jej uregulowań.

Jej przepisy nie mają zastosowania w odniesieniu do informowania o cenach w obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą, a także do informowania o cenach uregulowanego na podstawie odrębnych ustaw.

Obecnie obowiązująca ustawa o cenach nakłada na sprzedawcę szereg obowiązków w zakresie informowania o cenach. W szczególności sprzedawca zobowiązany jest oznaczać ceną towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej, a także uwidaczniać cenę w miejscu sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz cenę jednostkową towarów i usług. Uchwalona ustawa zmierza do rezygnacji z obowiązku oznaczania ceną każdej sztuki towaru czy usługi z osobna. Ponadto wprowadza ona zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności bądź jakichkolwiek wątpliwości co do ceny oferowanego towaru (usługi) konsumentowi przysługuje prawo do żądania ich sprzedaży po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Ustawa podwyższa wysokość kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków w zakresie oznaczania cenami. Wysokość kary nakładanej, w drodze decyzji, przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej może wynieść do 20 tys. zł. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wykona obowiązków w tym zakresie co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, nałożona kara będzie mogła wynieść do 40 tys. zł. Właśnie ta regulacja budziła sprzeciw organizacji reprezentujących polski handel i usługi. W ich opinii wysokość kar jest nieproporcjonalnie wysoka w porównaniu do skutków braku oznaczenia ceną.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 915. Jej przepisy wejdą w życie z dniem 25 lipca 2014 r.

 

Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014, strona 1

Dział: Strona tytułowa

Autor: Kinga Romas

Źródło: Gazeta Podatkowa