Działalność gospodarcza i etat a ubezpieczenie

Prawo

Działalność gospodarcza i etat a ubezpieczenie

10 grudnia 2014

W sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest również zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma miejsce tzw. zbieg tytułów do ubezpieczenia. Jest to sytuacja, w której dana osoba spełnia jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z więcej niż jednego tytułu. Z art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) wprost wynika, że osoby będące pracownikami, a spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z innych tytułów (w tym więc także z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), są obejmowane obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi tylko z tytułu stosunku pracy. Z racji prowadzonej działalności mogą zdecydować się na dobrowolne opłacanie tych składek (z wyłączeniem składki na ubezpieczenie chorobowe). Zasada ta dotyczy jednak tylko takiej sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa lub wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2014 r. wynosi 1680 zł. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, w celu dokonania oceny, czy przedsiębiorca powinien odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne z racji prowadzonej działalności, należy sprawdzić, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie.