Dr M. Ziółkowska, SGH: Dlaczego franczyzodawcy oferują programy szkoleniowe?

Aktualności

Dr M. Ziółkowska, SGH: Dlaczego franczyzodawcy oferują programy szkoleniowe?

03 listopada 2023

Celem każdego systemu franczyzowego jest osiągnięcie spójnej, zrównoważonej replikacji marki dla konsumentów oraz osiągnięcie sukcesu finansowego na każdym poziomie. Szkolenie jest głównym elementem realizacji tego celu. Nawet doświadczeni operatorzy pochodzący z innych, podobnych systemów franczyzowych lub niezależnych biznesów wymagają szkolenia w nowym systemie. Powodem tego jest fakt, że choć jeden system franczyzowy może wyglądać podobnie do innego, kultura firmy, sposób, w jaki oferuje swoje produkty, usługi czy standardy marki mogą się różnić. Upewnienie się, że wszyscy w systemie franczyzowym rozumieją, jak ma działać, jest ważne dla sukcesu zarówno franczyzodawcy, jak i każdego z franczyzobiorców.

Czym jest szkolenie?

Szkolenie franczyzowe to kształcenie zapewniane franczyzobiorcom po podpisaniu przez nich umowy z franczyzodawcą i przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Takie programy kładą nacisk na budowanie potencjału biorców, aby mogli oni z powodzeniem reprezentować markę na wybranym przez siebie obszarze. Podczas szkolenia są przygotowywani w zakresie umiejętności przedsiębiorczych, umiejętności zarządzania zasobami ludzkim, jak utrzymać spójność marki, jak rozwijać pasję do pracy, jak motywować siebie i innych itp.

Kogo franczyzodawca będzie szkolił?

Każdy system franczyzowy jest inny, a to, kogo należy przeszkolić, zostanie określone w  dokumencie informacyjnym i  umowie franczyzowej. Chociaż liczba przeszkolonych osób będzie się różnić w zależności od franczyzodawcy i  branży, szkolenie wstępne zazwyczaj obejmuje franczyzobiorcę i jego kierownika jednostki. W najlepszym interesie obydwu stron jest, aby jak najwięcej osób z zespołu zostało przeszkolonych bezpośrednio przez franczyzodawcę.

Rodzaje szkoleń

Istnieją trzy główne typy szkoleń franczyzowych powszechnie stosowanych przez większość sieci franczyzowych. Są to:

• Szkolenie w siedzibie głównej/ biurze domowym

W tym momencie rozpoczyna się pierwsze praktyczne szkolenie, którego miejscem jest główna siedziba dawcy. Podczas niego nowi franczyzobiorcy są informowani o tym, jak działa model biznesowy. Szkolenie trwa zazwyczaj kilka dni lub tydzień. Następnie przeprowadzane są testy i oceny w celu określenia stopnia zrozumienia oraz przyswojenia przekazanej wiedzy przez franczyzobiorców. Na przykład 7-Eleven wymaga, aby franczyzobiorcy przylecieli do swojego Store Support Center w Dallas w Teksasie na „światowej klasy szkolenie LAUNCH”.

• Szkolenie na miejscu

Szkolenie na miejscu odbywa się w nowej lokalizacji jednostki franczyzowej. W tym czasie biorca zapoznaje się ze strukturą biznesową, standardowymi procedurami operacyjnymi działalności franczyzowej, sposobem obsługi ewentualnych narzędzi i innymi obszarami związanymi z  codziennymi procesami operacyjnymi. Szkolenie to można uznać za rozszerzenie jego odpowiednika w siedzibie głównej. Przedstawiciel dawcy jest często obecny, aby pomóc franczyzobiorcy w tym czasie w skonfigurowaniu i sprawnym prowadzeniu placówki. Na przykład Marriott International przeprowadza szkolenia na miejscu przed otwarciem hotelu i zaczyna od wyboru zespołu pracującego w jednostce franczyzowej. Czas szkolenia na miejscu wynosi średnio 14, ale może trwać do 21 dni.

• Szkolenia ciągłe

Podobnie jak większość programów szkoleniowych w  innych sektorach, szkolenie franczyzowe nie jest jednorazowym wydarzeniem. Franczyzobiorcy powinni być na bieżąco ze zmianami w zarządzaniu, aktualizacjami produktów/usług, trendami rynkowymi itp. Przekwalifikowanie, ponowna certyfikacja i odświeżanie wiedzy mogą pomóc biorcom skupić się na celach franczyzy.

Gdzie, kiedy i jak długo trwa szkolenie wstępne?

Dokument ujawniający, który otrzymuje się od franczyzodawcy, dostarcza informacji na temat szkolenia, miejsca, w którym zostanie ono przeprowadzone, przez kogo oraz jak długo potrwa. W  dokumencie informacyjnym znajdują się również obszary tematyczne, które są uwzględnione w szkoleniu. Większość franczyzodawców zapewnia zarówno szkolenia w salach wykładowych czy konferencyjnych, jak i w miejscu pracy, zwykle w swojej siedzibie lub w innym miejscu szkoleniowym. Długość kursu może wahać się od kilku dni do wielu miesięcy, ale w  przypadku większości franczyzodawców wynosi zwykle od jednego do czterech tygodni.

Szkolenie wstępne jest często przeprowadzane w ciągu kilku miesięcy przed przewidywaną datą otwarcia lokalu przez franczyzobiorcę. Niektórzy dawcy rozpoczynają kurs niemal natychmiast po podpisaniu umowy w zakresie wyboru i rozwoju lokalizacji. Wraz ze zmianami technologicznymi franczyzodawcy wykorzystują moduły szkoleniowe, które biorca może ukończyć w domu w formie e-learningu.

W przypadku wstępnego szkolenia prowadzonego przez franczyzodawcę w jego siedzibie lub innym miejscu, nie wszyscy uczestnicy mogą brać udział w  tym samym module. Niektóre z  nich mogą być specyficzne dla franczyzobiorcy i dyrektora operacyjnego, podczas gdy szkolenie dla kierownika jednostki może koncentrować się bardziej na kwestiach operacyjnych. Wielu franczyzodawców wymaga jednak, aby wszyscy uczestniczyli i ukończyli komplet kursów w stopniu satysfakcjonującym dawcę.

Dodatkowe szkolenia

Jest dość powszechną praktyką, że franczyzodawca ma swoich pracowników, którzy pomagają franczyzobiorcy w okresie otwarcia, aby wspierać go w przygotowaniu biznesu i w szkoleniu własnego personelu. W  przeszłości zespół otwierający franczyzodawcy szkolił bezpośrednio personel franczyzobiorcy; jednak coraz więcej dawców pomaga obecnie biorcy we wdrażaniu personelu i upewnia się, że franczyzobiorca jest w stanie kontynuować takie szkolenie w przypadku personelu zastępczego. Powodem zmiany jest chęć utrzymania standardów marki, a bycie skutecznym trenerem pozwala franczyzobiorcy osiągnąć ten cel.

Warunki skutecznych programów szkoleniowych pracowników jednostek franczyzowych

Po zakończeniu fazy wdrażania, franczyzobiorcy i jego pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie personelu. Zarówno dawca, jak i biorca mogą szkolić pracowników.

Jeśli chodzi o skuteczne programy szkoleniowe dla franczyzobiorców, nie różnią się one od kursów dla pracowników innych branży. Trzeba sprawić, by były one przystępne, angażujące, zawierały przykłady z życia wzięte i zapewniały regularne informacje zwrotne.

• Tworzyć pozytywne środowisko pracy Nastrój jest wszystkim. Pracownicy jednostki franczyzowej powinni czuć się pozytywnie od momentu wejścia do biura. Należy tworzyć oraz  pielęgnować kulturę wsparcia jako warunek wstępny szkolenia i rozwoju pracowników. W  takim środowisku można oczekiwać motywacji, współpracy i chęci do nauki u swoich franczyzobiorców.

• Inwestowanie w regularne sesje szkoleniowe

Chcąc rozwijać dobrze poinformowanych i inteligentnych pracowników franczyzowych, ważne jest, aby zapewnić im możliwość uczenia się w regularnych odstępach czasu. Pozwoli im to rozwinąć nowe umiejętności, których jednostka franczyzowa naprawdę potrzebuje.

• Zapewnienie ciągłej edukacji

Jak wspomniano wcześniej, nauka nigdy nie może być jednorazowym wydarzeniem. Musi to być proces ciągły. Gdy zapewnia się pracownikom możliwości rozwoju własnego i kariery, są oni bardziej skłonni do pozostania w firmie. Eurocash wyróżnia się kompleksowością i różnorodnością oferty edukacyjnej dla swoich franczyzobiorców na polskim rynku. Akademia Umiejętności Eurocash zapewnia szeroki wachlarz szkoleń, warsztatów i  ustawiczną edukację, współfinansuje także uczestnictwo w studiach po
dyplomowych prowadzonych w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

• Włączanie wartości marki do szkoleń

Niezależnie od tematu kursu, należy podkreślać wartości marki franczyzowej, zwłaszcza to, w jaki sposób zaspokaja ona potrzeby klientów za pomocą swoich produktów i usług. Franczyzobiorcy powinni dobrze kojarzyć się z marką dawcy,
aby klienci również to zauważali i przez to chętniej korzystali z jego usług bądź kupowali oferowane w danym systemie produkty.

• Zgoda, aby profesjonaliści przejęli kontrolę

Potrzeba uzyskania innego spojrzenia na niektóre obszary franczyzy sprawia, że istotne znaczenie ma zatrudnianie zewnętrznych profesjonalistów. Z uwagi na fakt, iż zewnętrzni partnerzy lub konsultanci specjalizują się w  szkoleniach, mogą przyspieszyć rozwój pracowników szybciej i lepiej niż jakikolwiek wewnętrzny przełożony lub menedżer. Dla przykładu, kompetencje i umiejętności zdobyte podczas profesjonalnych studiów podyplomowych Zarządzanie Franczyzą prowadzonych
w SGH w Warszawie pozwalają budować efektywne franczyzy i rozwijać swoje przedsięwzięcia biznesowe.

• Regularne przekazywanie informacji zwrotnych

Istotne jest to, by na czas przekazywać uczestnikom szkolenia informacje zwrotne. Informować ich, jak sobie radzą, co robią najlepiej, w jakich obszarach mogą się poprawić itd. W  ten sposób uczestnicy mogą stale poznawać swoje mocne i słabe strony oraz pracować nad nimi.

Korzyści ze szkoleń

Szkolenie franczyzowe jest kluczem do sukcesu każdej jednostki. Szkolenia wstępne i uzupełniające wyjaśniają, jak działa ten system, jaka jest rola każdego pracownika i  jak wspólnie mogą osiągnąć cele określone w  umowie. Dzięki takiemu kształceniu franczyzobiorcy są również zgodni z tym, co reprezentuje franczyzodawca. Oto niektóre z  korzyści, jakich można oczekiwać od szkolenia: • uczy franczyzobiorców, jak powielać franczyzową jednostkę biznesową • wyposaża biorców w  niezbędną wiedzę i  umiejętności, aby odnieść sukces • zapoznaje ze wszystkimi dostępnymi narzędziami i zasobami oraz najlepszymi sposobami ich wykorzystania • uzyskanie informacji na temat technicznych aspektów działalności franczyzowej • pomaga biorcy w pełni wykorzystać swój potencjał w zakresie zarządzania franczyzą i budowania reputacji marki • pomaga rozwijać zmotywowanych i  zaangażowanych franczyzobiorców, którzy zbudują dobrze prosperującą jednostkę.

Autor: Dr Marta Ziółkowska, SGH