dr A. Kłopotowski: Slim VAT 3.

Aktualności

dr A. Kłopotowski: Slim VAT 3.

09 sierpnia 2023

Dr Artur Kłopotowski: Najnowszy pakiet zmian zwany potocznie SLIM VAT doczekał się już swojej trzeciej odsłony, która z pewnymi wyjątkami zaczął obowiązywać od 1 lipca br. Oczywiście, jak już nie raz wspominałem, nazwa funkcjonująca w potocznym obiegu czy też nadana przez Ministerstwo Finansów nie znajduje odzwierciedlenia w samej treści przepisu. Tutaj mamy po prostu po raz kolejny zmianę ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Sam SLIM, nawiązując do angielskiego słowa smukły, szczupły, tutaj tworzy akronim slim, local and modern, czyli prosty, lokalny i nowoczesny. Obecna odsłona zmian, jak i poprzednie, ma na celu spowodowanie, że przepisy podatku VAT, a przede wszystkim jego codzienne stosowanie w praktyce przez podatników będzie łatwiejsze oraz bardziej intuicyjne.

Pierwsza zmiana odnosi się do przeliczania kursów z faktur korygujących wystawianych w walutach obcych. Dotychczas kwestia ustalania prawidłowego kursu dla korekty faktury w walucie innej niż polska nie była uregulowana. Przepis odnosił się wyłącznie do faktury pierwotnej, nie wspominając o sytuacjach, gdzie pojawić się może potrzeba skorygowania danych w niej zawartych. Wypracowana w ostatnich latach praktyka, również akceptowana przez organy podatkowe sprowadzała się do przeliczania waluty obcej według kursu zastosowanego właśnie dla pierwotnej faktury. Teraz zostało to unormowane w przepisie ustawy i nie będzie już budzić wątpliwości. Przypomnijmy, że kwestia ta jest o tyle istotna, że nie ma najmniejszych przeszkód w wystawianiu i otrzymywaniu faktur wystawianych w walutach obcych, nawet pomiędzy polskimi podatnikami, ale w takich przypadkach istnieje zawsze obowiązek przeliczenia podatku VAT z takiej faktury na walutę polską.

Kolejna zmiana z omawianego zakresu odnosi się do korekt zbiorowych faktur. Tutaj wprowadzono zasadę, że kurs przeliczony zostanie według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny. Przy czym w tym drugim przypadku waluty inne niż euro przeliczone zostaną z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Analogiczne rozwiązania wprowadzono w stosunku do zbiorczych faktur korygujących, dokumentujących udzielenie upustu lub obniżki ceny dotyczących transakcji transgranicznych.

Co bardzo istotne, nowe re gulacje odnoszące się do faktur zbiorczych są fakultatywne i to od podatnika zależy, czy z nich skorzysta czy też wybierze dotychczas stosowane przez siebie rozwiązania. Pierwotnie projekt ustawy zakładał ich obligatoryjne obowiązywanie, jednak pod wpływem głosów płynących ze strony biznesu, które wskazywały na kosztowne i czasochłonne zmiany w już funkcjonujących programach finansowych i księgowych dużych przedsiębiorstw, Ministerstwo Finansów uznało takie uzasadnienie i wprowadziło dobrowolność nowych rozwiązań.