Dino Polska zwiększyło wartość programu emisji obligacji

Gospodarka

Dino Polska zwiększyło wartość programu emisji obligacji

13 września 2021

Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2021 r., podjął uchwałę w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji, o którego ustanowieniu Spółka informowała 21 września 2017 r. w raporcie bieżącym nr 19/2017. Zmiana polega na zwiększeniu z 500.000.000 PLN do 1.000.000.000 PLN łącznej wartości, do której Spółka może dokonywać emisji obligacji.

Celem Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności Spółki. Środki pieniężne pozyskane w ramach Programu Emisji Obligacji przeznaczone zostaną na rozwój sieci marketów Dino oraz centrów dystrybucyjnych Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji. Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Spółka wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych:

1. obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki;
2. obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Spółki sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
3. obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
4. obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
5. świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
6. oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Szczegółowe parametry obligacji, termin zapadalności, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Spółka przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.

źródło: informacja prasowa