Dino Polska nabędzie udziały w drogerii eZebra.pl

Detal/Hurt

Dino Polska nabędzie udziały w drogerii eZebra.pl

18 października 2023

Dino Polska zawarło przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów i umowę wspólników z eZebra.pl, na podstawie której sieć nabędzie 75% udziałów w internetowej drogerii.

– Cena za udziały wyniesie około 61 mln zł, z czego 11,5 mln zł zasili eZebra jako wkład z tytułu objęcia przez spółkę nowych udziałów w kapitale zakładowym eZebra i wesprze jej dalszy rozwój, a kwota około 49,5 mln zł będzie stanowić zapłatę za istniejące udziały odkupywane przez spółkę od założycieli – czytamy.

Jak informuje serwis PAP: “Spółka kupi udziały pod warunkiem spełnienia się do 31 marca 2024 r. poniższych warunków zawieszających: uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów oraz uzyskania przez założycieli zgody banku kredytującego JTG na przeprowadzenie wyżej wymienionej transakcji oraz dokonanie innych czynności wymaganych umowami z tym bankiem”.

Z kolei w komunikacie napisano: “Zgodnie z umową, w odniesieniu do pozostałych 25 proc. udziałów eZebra, spółce przyznane zostało prawo do ich nabycia od Założycieli opcja Call, a założycielom prawo zbycia Opcja Put na rzecz Spółki. Opcje Call i Put będą obowiązywać w okresie 6 miesięcy od upływu odpowiednio 5 lat i 6 miesięcy w przypadku Opcji Call oraz 5 lat i 9 miesięcy w przypadku Opcji Put od Dnia Zamknięcia. Cena za udziały w ramach opcji została ustalona jako 25% z kwoty stanowiącej iloczyn wyniku EBITDA eZebra za rok poprzedzający realizację opcji oraz mnożnika 9 w przypadku Opcji Call i 8 w przypadku Opcji Put, w obu przypadkach pomniejszonej o zadłużenie netto eZebra”.

źródło: PAP
Oprac.: Klaudia Walkowiak