Czy urzędnicy zaczną płacić za niedotrzymywanie terminów?

Prawo

Czy urzędnicy zaczną płacić za niedotrzymywanie terminów?

Do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez klub parlamentarny Twojego Ruchu, projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Projektodawcy proponują wprowadzenie możliwości karania organu administracyjnego za nieuzasadnioną bezczynność już na etapie postępowania administracyjnego. Kara miałaby wynosić 500 zł za każdy dzień zwłoki. Organy administracji podatkowej miałyby zostać zobowiązane do wpisywania do metryki sprawy dodatkowych danych, w tym odnotowywania daty wszczęcia prowadzonego postępowania i dat podjęcia poszczególnych rozstrzygnięć. Metryki byłyby następnie regularnie przedstawiane organom wyższego szczebla, które pełniłyby w takim przypadku funkcje nadzorcze.