Brak odprawy pieniężnej

Prawo

Brak odprawy pieniężnej

Zgodnie z art. 231 §1 Kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że z chwilą przejęcia zakładu pracy nowy pracodawca wstępuje w miejsce dotychczasowego pracodawcy i staje się stroną tych samych, pod względem treści, stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w przejmowanym zakładzie pracy lub jego części. A zatem w sytuacji tej dochodzi jedynie do zmiany podmiotu występującego w stosunku pracy jako pracodawca, a stosunek pracy trwa nadal. Natomiast odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) przysługuje pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. W związku z tym, że stosunki pracy pracowników, którzy zostali przejęci wraz z częścią zakładu pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy nadal trwają, nie przysługuje im odprawa pieniężna.