Apel do Prezydenta w sprawie zmian w ustawie o cenach

Aktualności

Apel do Prezydenta w sprawie zmian w ustawie o cenach

25 czerwca 2014

Organizacje reprezentujące handel i usługi w Polsce, zgromadzone w Radzie Konsultacyjnej przy Ministrze Gospodarki, 18 czerwca br. przekazały Prezydentowi RP pismo, z prośbą o niepodpisywanie Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r.

Projekt tej ustawy zawiera wyjątkowo niekorzystne i represyjne zapisy uderzające w funkcjonowanie handlu detalicznego w Polsce. Nakłada ona na handlowców nieproporcjonalnie wysokie kary za nieodpowiednie informowanie o cenie towaru – w wysokości maksymalnie 20 000 zł przy jednorazowym naruszeniu, a przy trzech przypadkach w roku może to być nawet 40 000 zł. Wysokość nakładanych kar w żaden sposób nie koresponduje z poziomem szkodliwości, jaki stanowi błędne oznaczenie ceny, czego przyczyną jest z reguły błąd techniczny czy ludzki – często nie leżący nawet po stronie detalisty – komentuje Waldemar Nowakowski prezes Polskiej Izby Handlu. Ważne aby ewentualne kary za tego rodzaju wykroczenia, ściśle korespondowały z jego realną szkodliwością i skalą jednostki która się go dopuściła – takie regulacje są niezbędne ponieważ projekt ustawy w obecnym kształcie tego nie gwarantuje – dodaje prezes PIH.

W obecnym stanie prawnym kary za takie uchybienia przewidywane przez kodeks wykroczeń to grzywna maksymalnie do 1500 zł, ustawa zakłada trzynastokrotne zwiększenie wysokości kary. Zwielokrotnienie przez tę ustawę wysokości kar za błędnie oznaczoną cenę nie przyczyni się w żaden sposób do zmniejszenia ilości zdarzeń związanych z błędnie przedstawioną ceną, ponieważ nie będzie miało żadnego wpływu na powody i częstotliwość ich występowania (błędy ludzkie, błędy systemu).

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku najmniejszych nieskomputeryzowanych placówek handlowych incydentalne wystąpienie takiego błędu jest praktycznie niemożliwe do wychwycenia, ani uniknięcia, a kara rzędu 20 000 czy 40 000 jest równoznaczna z pozbawieniem zarobków czy możliwości opłacenia składek ZUS nie tylko właściciela, ale także osób przez niego zatrudnianych, a tym samym równa się zniszczeniu takiego punktu handlowego i tworzonych przezeń miejsc pracy.

Dodatkowo szczególnie demoralizującym wydaje się fakt, że kradzież ze sklepu towarów o wartości do 420zł (1 /4 pensji minimalnej) w świetle obecnie obowiązujących przepisów nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem w praktyce karanym na ogół grzywną w wysokości 500zł, za to błędne oznaczenie ceny ma być zagrożone karą do 40 000 zł.

Dlatego też jako reprezentanci środowiska handlu detalicznego i usług w naszym kraju raz jeszcze apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r jako wysoce szkodliwej dla polskiego handlu i miejsc pracy – dodaje Waldemar Nowakowski.