Prawo do korekty po zawiadomieniu o zamiarze kontroli

Prawo

Prawo do korekty po zawiadomieniu o zamiarze kontroli

16 marca 2015

Czy podatnik może dokonać korekty zeznania podatkowego w przypadku otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej? Uprawnienie do skorygowania zeznania podatkowego, zgodnie z art. 81 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), zawiesza się na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Samo zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, o którym mowa w art. 282 b ww. ustawy nie powoduje natomiast rozpoczęcia kontroli podatkowej. W związku z powyższym podatnik może przed kontrolą dokonać korekty zeznania podatkowego.