Jest decyzja Rady Ministrów

Aktualności

Jest decyzja Rady Ministrów

19 października 2016

  • #podatek od sprzedaży detalicznej

Podczas spotkania 18 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wstrzymującej czasowo funkcjonowanie podatku od sprzedaży detalicznej. Do polskiego systemu podatkowego wprowadziła go ustawa z 6 lipca 2016 r. Nowe rozwiązanie weszło w życie l września 2016 r. i ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, muszą składać deklarację podatkową o wysokości podatku oraz obliczać i wpłać podatek na rachunek urzędu skarbowego. Po raz pierwszy obowiązek ten powstanie za wrzesień – w terminie do 25 października 2016 r. Komisja Europejska na podstawie decyzji z 19 września 2016 r., wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku. Obawia się ona, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami. Jednocześnie KE zobowiązała Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. Zgodnie z komunikatem KE, nie kwestionuje ona prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania, ani celów poszczególnych podatków i opłat. Wskazuje jednak, że system podatkowy powinien być zgodny z prawem unijnym, w tym z zasadami pomocy państwa. Dzięki przyjętym zmianom – w sytuacji ewentualnego stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z rynkiem wewnętrznym – nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej, którą trzeba by zwrócić wraz z odsetkami. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.