Inauguracja prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

Aktualności

Inauguracja prac Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu

28 lutego 2020

W ubiegłym roku, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, powstała Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Handlu (SRKH). Tworzył ją Zespół przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego i Fundacji Przedsiębiorczości. Powstał dokument porządkujący zawodową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne specyficzne dla handlu na wszystkich szczeblach zarządzania. Celem, jaki przyświecał stworzeniu SRKH, było zbudowanie narzędzia, które w jasny, ale jednocześnie elastyczny sposób określałoby, jakie elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są potrzebne do wykonywania pracy w handlu. Celem było stworzenie użytecznego narzędzia dla pracodawców, którzy dzięki niemu będą wiedzieć, czego mogą i powinni oczekiwać od potencjalnych pracowników.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Handlu może stać się narzędziem do diagnozowania potrzeb pracodawcy i umiejętności pracownika. Dzięki spójnemu i uporządkowanemu opisowi kompetencji typowych dla sektora handlu (w postaci SRKH) jego uczestnicy będą mogli planować rozwój przedsiębiorstw i karier zawodowych, m. in. dzięki realizowaniu odpowiednich szkoleń i uzyskiwaniu formalnego potwierdzenia zdobytych kwalifikacji.

Konsekwencją i kontynuacją tych działań jest powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu (SRKH), mającej związać doświadczenie praktyki gospodarczej z systemem edukacji formalnej i nieformalnej. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum: Lidera Projektu – Krajową Izbę Gospodarczą Centrum Promocji, Krajowa Izbę Gospodarczą, Stowarzyszenie Forum Dialogu Gospodarczego, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOŁEM, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową.

SRKH jest elementem krajowego i europejskiego systemu zintegrowanego zarządzania kwalifikacjami. Jest on finansowany w ramach PO WER zarządzanego i finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Funkcjonowanie Rady wspierane jest badaniami sektorowego rynku pracy i procesów zachodzących w rynku wewnętrznym.

Misja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu obejmuje następujące trzy funkcje:

– informacyjną: pracodawcy handlu uzyskają źródło wiarygodnej, uporządkowanej informacji o rynkowych kompetencjach i kwalifikacjach, a legitymujący się nimi pracownicy mogą odnaleźć się w systemie informowania o potrzebach i szansach adekwatnego zatrudnienia i doskonalenia zawodowego;

– integracyjną: firmy i pracownicy sektora handlu uzyskują jednolity merytorycznie instrument zarządzania kwalifikacjami pracowników. Jest nim przede wszystkim Sektorowa Rama, nad aktualnością której, poprzez dyskusję, badania i wpływ na edukację, czuwać ma właśnie SRKH. Rada stanowi sprofilowane forum łączące środowiska gospodarcze i naukowo-edukacyjne oraz związki pracodawców;

– edukacyjną: firmy przemysłowe i usługowe, w których funkcjonują działy handlowe uzyskają wiedzę i poradę co do oferty instytucji edukacyjnych i firm szkoleniowych oraz w zakresie know-how dot. organizowania własnych struktur szkoleniowo-kształceniowych. Docelowo powstanie system informacji o zasobach kompetencyjnych rynku krajowego i unijnego.

SRKH powinna przyczynić się do poprawy otoczenia prawnego regulującego funkcjonowanie podmiotów sektora handlu. Powinna też ułatwić rozwiązywanie kwestii dostępu do rynku niektórych kategorii firm i pracowników np. pracowników 50+, osób niepełnosprawnych, pracowników spoza granic Polski. Skład SRKH będzie ewoluował, w zależności od sytuacji rynkowej i potrzeb Projektu.