Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH na minusie

Gospodarka

Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH na minusie

14 maja 2020

  • #Barometr koniunktury
  • #IRG SGH

Wartość barometru IRG SGH w II kwartale 2020 r. wynosi -39,9 pkt, o 30,6 pkt mniej niż w pierwszym kwartale br. Wszystkie składowe barometru przyjęły ujemne wartości. Są one najniższe w historii badania koniunktury przez Instytut. W żadnym z kryzysów od czasu transformacji nie odnotowano tak gwałtownych i głębokich spadków nie tylko wartości wskaźników koniunktury, ale i sald bilansowych (sald odpowiedzi na poszczególne pytania testu koniunktury).

Największy wpływ na kwartalny spadek wartości barometru miało obniżenie się wartości wskaźnika kondycji gospodarstw domowych o 40,5 pkt oraz spadek wartości wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym o 23,8 pkt. Łącznie zmiany te spowodowały spadek wartości barometru o 18,4 pkt. Wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym zmalała o 31,8 pkt, w handlu o 28,8 pkt, a w budownictwie o 26,3 pkt, co łącznie przełożyło się na spadek wartości barometru o 12,2 pkt.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość barometru spadła aż o 39,9 pkt. Tak dużego spadku nie zanotowano w historii badania. Spadki w skali roku odnotowano również dla wszystkich wskaźników cząstkowych barometru. Ponownie, najbardziej obniżyły się wartości wskaźnika kondycji gospodarstw domowych i koniunktury przemysłowej. Spadek wartości wskaźnika kondycji gospodarstw domowych o 40,7 pkt spowodował spadek wartości barometru o 11,6 pkt. Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zmniejszył się zaś o 39,1 pkt, co przełożyło się na obniżenie się wartości barometru o 11,2 pkt. Silnie pogorszyła się sytuacja w budownictwie, gdzie odnotowano spadek o 58,7 pkt, który wniósł do spadku wartości barometru 8,4 pkt. Spadki w sektorze bankowym i handlu wniosły kolejne 8,7 pkt do rocznego spadku wartości barometru.

Analiza zarówno kwartalnych jak i rocznych zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych działach gospodarki wskazuje na zmiany, jakich nie doświadczyła ona od czasów transformacji ustrojowej. Przyczyny tej sytuacji są wyjątkowe. Niepewność co dalszego rozwoju pandemii, a także brak szczegółowych informacji o działaniach rządu powoduje, iż trudno dziś formułować prognozy dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju.

Foto: Pixabay