Jesteś tutaj

Prawo

W polskim systemie prawnym powinna być zawarta zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy – twierdzi Ministerstwo Rozwoju, które zaproponowało dodanie takiej zasady do nowego Prawa przedsiębiorców. Ustawa zastępująca ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wejdzie w życie prawdopodobnie z początkiem marca 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia zaostrzy przepisy antyalkoholowe

Walka z alkoholem wchodzi w nową fazę. Konsumenci mają mieć większą wiedzę o tym, co spożywają i mniej możliwości do picia.

Przenoszenie określonych dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych będzie możliwe przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Aktualna ustawa o zatrudnieniu zostanie zastąpiona nowym aktem. Obecna ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została poważnie zmieniona w 2014 r., kiedy to wprowadzono nowe instrumenty wsparcia dla bezrobotnych, w tym m.in. system profilowania. 

Wprowadzane zmiany w prawie mogą skutkować zmniejszeniem liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Zgodnie z obecnymi regulacjami pracodawcy mający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6% mogą liczyć na miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzeń.

Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował wydłużenie do 30 dni terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni. Jak twierdzą projektodawcy, obecne przepisy dotyczące terminu na składanie przez pracowników powództw z obszaru prawa pracy, związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy albo odszkodowaniem i żądaniem nawiązania umowy o pracę, w nieuzasadniony sposób krzywdzą pracowników.

Zmiana przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej to jeden z głównych celów Ministerstwa Rozwoju, które zapowiedziało wdrożenie pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej ma zostać skrócony z obecnych 50 do 7/10 lat (licząc od dnia zakończenia stosunku pracy). 

Kontrole dotyczące wykonywania działalności gospodarczej będą mniej uciążliwe dla przedsiębiorców – jak wynika ze wstępnych założeń, zasady prowadzenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej mają być zmienione w ten sposób, że będą one przeprowadzane nie w arbitralnie wybranych firmach, lecz w pierwszej kolejności tam, gdzie zanotowano największe prawdopodobieństwo naruszenia prawa.

Resort rozwoju zamierza wprowadzić do systemu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – tzw. prostą spółkę akcyjną. Nowa formuła ma w założeniu łączyć w sobie zalety spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych i być skierowana głównie do podmiotów rozpoczynających działalność. 

Zgodnie z projektem nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) organy administracji będą mogły występować o udostępnienie dokumentów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Tego rodzaju informacje będą mogły dotyczyć zdarzeń mających wpływ na powstanie albo wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych. Wprowadzona zostanie również możliwość nakładania kary pieniężnej przez właściwe organy KAS. Nowa ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej 1 stycznia 2017 r.

 

Strony

X