Sun
 piątek, 21 lutego 2020,
Aktualności

Komisja Europejska: Innowacje i proste prawo - receptą na kryzys przemysłowy


Data: 2014-01-31

Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie Unii Europejskiej do podjęcia w 2014 roku pilnych działań, które umożliwią odbudowę unijnego przemysłu po okresie recesji. Według KE, konieczna jest modernizacja przemysłu poprzez inwestycje w innowację, efektywność, nowe technologie oraz kwalifikacje pracowników. Niezbędne jest też ułatwienie dostępu do finansowania z wyspecjalizowanych funduszy unijnych oraz uproszczenie prawa.

Komisja opowiedziała się m.in. za ułatwieniem dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu UE do rynków światowych oraz za zwiększeniem dostępności kredytów w gospodarce. Ważną rolę do odegrania miałby tu Europejski Bank Inwestycyjny, który - w ocenie KE - powinien ukierunkować pożyczki na rzecz innowacyjnych i rozwojowych projektów przemysłowych.

Dla ożywienia europejskiego przemysłu konieczne jest także zwiększenie potencjału rynku wewnętrznego poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury. Powinna również być zapewniona ciągłość, prostota i przewidywalność ram prawnych - sprzyjających przedsiębiorczości i innowacji.

Komisja zaproponowała również szersze wykorzystanie instrumentów finansowych UE poprzez łączenie środków z funduszy regionalnych oraz z programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw (COSME), a także ze środków na badania naukowe ("Horyzont 2020") oraz budżetów krajowych.

Zdaniem Antonio Tajaniego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za politykę w dziedzinie przemysłu i przedsiębiorstw, strategia odnowy unijnego przemysłu musi obejmować wiele różnych sektorów gospodarki, ponieważ jest to systemem naczyń połączonych.

"Przemysł w Europie jest wciąż daleko od wyznaczonego na rok 2020 celu: 20 % udziału w unijnym PKB. Dlatego też kwestia konkurencyjności naszego przemysłu musi się znaleźć się - i to już w marcu 2014 r. - wśród priorytetów politycznych Unii Europejskiej" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Unia wychodzi z najdłuższej w swoich dziejach recesji, która pokazała, jak ważny jest silny przemysł dla odporności całej gospodarki. Produkcja przemysłowa decyduje o ponad 80 % europejskiego eksportu oraz inwestycji prywatnych w badania i innowację. Niemal co czwarty zatrudniony w sektorze prywatnym jest pracownikiem przemysłu, często wysoko wykwalifikowanym, a do tego każde nowe miejsce pracy w produkcji przyczynia się do utworzenia od połowy do dwóch etatów w sektorach pokrewnych.

Według Eurostatu, udział przemysłu w łącznym unijnym PKB latem 2013 roku kształtował się na poziomie 15,1 % i - niestety - w dalszym ciągu spada.

Źródło informacji: Unia Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DG ENTR)


Galeria
Nowości na rynku FMCG
Aktualności
Projekt i wykonanie: a-tech.pl
Copyright by Poradnik Handlowca 2009 (c), wszystkie prawa zastrzeżone!